điều gì phải thì cố làm cho kì được dù la một việc phải nhỏ điều gì trái thì hết sức tránh

Back to top button