Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh mục các quy trình thực hành chuẩn của hội đồng đạo đức

Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu đơn đề nghị cấp mã số hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Thông tin chung về Hội đồng:

Văn phòng thường trực Hội đồng:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tịch Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thư ký Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

2. Thành viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Giới tính
Năm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Chức vụ ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, đơn vị cấp)

3. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại phòng làm việc

Sử dụng riêng

Sử dụng chung (ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Phòng họp Hội đồng

4

Kho lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): ………………………….

4. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng

STT

Loại trang thiết bị

Số lượng (cái) sử dụng riêng

Số lượng (cái) sử dụng chung
(ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Máy vi tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photo

6

Máy fax

7

Máy scan

8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ………………………

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức


Thông tin thêm về Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức
Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu danh mục các quy trình thực hành chuẩn của hội đồng đạo đức
Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định
Mẫu đơn đề nghị cấp mã số hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Thông tin chung về Hội đồng:
Văn phòng thường trực Hội đồng:
Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tịch Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thư ký Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

2. Thành viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Giới tínhNăm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Chức vụ ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, đơn vị cấp)

3. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại phòng làm việc

Sử dụng riêng

Sử dụng chung (ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Phòng họp Hội đồng

4

Kho lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): ………………………….

4. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng

STT

Loại trang thiết bị

Số lượng (cái) sử dụng riêng

Số lượng (cái) sử dụng chung(ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Máy vi tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photo

6

Máy fax

7

Máy scan

8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ………………………

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức
Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu danh mục các quy trình thực hành chuẩn của hội đồng đạo đức
Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định
Mẫu đơn đề nghị cấp mã số hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Thông tin chung về Hội đồng:
Văn phòng thường trực Hội đồng:
Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tịch Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thư ký Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

2. Thành viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Giới tínhNăm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Chức vụ ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, đơn vị cấp)

3. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại phòng làm việc

Sử dụng riêng

Sử dụng chung (ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Phòng họp Hội đồng

4

Kho lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): ………………………….

4. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng

STT

Loại trang thiết bị

Số lượng (cái) sử dụng riêng

Số lượng (cái) sử dụng chung(ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Máy vi tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photo

6

Máy fax

7

Máy scan

8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ………………………

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

#Mẫu #thông #tin #về #nhân #lực #cơ #sở #vật #chất #trang #thiết #bị #làm #việc #của #hội #đồng #đạo #đức


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Mẫu #thông #tin #về #nhân #lực #cơ #sở #vật #chất #trang #thiết #bị #làm #việc #của #hội #đồng #đạo #đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button