Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mẫu đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc nuôi trồng thủy sản lồng bè. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số 25.NT: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản
  • Mẫu số 24.NT: Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản

Đơn đăng ký về nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Mẫu số 26.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC

Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).

1. Họ tên chủ cơ sở:

2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp:

3. Địa chỉ của cơ sở:

4. Điện thoại ……………….; Số Fax ………………….; Email

5. Tổng diện tích của cơ sở (ha):

6. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3):

7. Hình thức nuôi1:

Đề nghị …………………………….… (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …….. xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho cơ sở theo thông tin sau:

TT

Ao/bể/lồng nuôi2

Đối tượng thủy sản nuôi

Địa chỉ ao/bể/lồng nuôi3

Diện tích ao/bể/ lồng nuôi (m2/m3)

1

2

3

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai.

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

______________________

1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).

2 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi.

3 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện.

Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mẫu đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè
Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc nuôi trồng thủy sản lồng bè. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số 25.NT: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản
Mẫu số 24.NT: Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
Đơn đăng ký về nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Mẫu số 26.NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
………, ngày ….. tháng …… năm ……..
ĐƠN ĐĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC
Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).
1. Họ tên chủ cơ sở:
2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp:
3. Địa chỉ của cơ sở:
4. Điện thoại ……………….; Số Fax ………………….; Email
5. Tổng diện tích của cơ sở (ha):
6. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3):
7. Hình thức nuôi1:
Đề nghị …………………………….… (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …….. xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho cơ sở theo thông tin sau:

TT

Ao/bể/lồng nuôi2

Đối tượng thủy sản nuôi

Địa chỉ ao/bể/lồng nuôi3

Diện tích ao/bể/ lồng nuôi (m2/m3)

1

2

3

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai.

CHỦ CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu nếu có)

______________________
1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).
2 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi.
3 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện.
Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè
Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc nuôi trồng thủy sản lồng bè. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số 25.NT: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản
Mẫu số 24.NT: Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản
Đơn đăng ký về nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Mẫu số 26.NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
………, ngày ….. tháng …… năm ……..
ĐƠN ĐĂNG KÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LỒNG BÈ/ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI CHỦ LỰC
Kính gửi: (Tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh).
1. Họ tên chủ cơ sở:
2. Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân (đối với chủ cơ sở không phải là doanh nghiệp) hoặc mã số doanh nghiệp:
3. Địa chỉ của cơ sở:
4. Điện thoại ……………….; Số Fax ………………….; Email
5. Tổng diện tích của cơ sở (ha):
6. Diện tích/thể tích nuôi trồng thủy sản (ha/m3):
7. Hình thức nuôi1:
Đề nghị …………………………….… (tên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) …….. xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho cơ sở theo thông tin sau:

TT

Ao/bể/lồng nuôi2

Đối tượng thủy sản nuôi

Địa chỉ ao/bể/lồng nuôi3

Diện tích ao/bể/ lồng nuôi (m2/m3)

1

2

3

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai.

CHỦ CƠ SỞ(Ký tên, đóng dấu nếu có)

______________________
1 Hình thức: Thâm canh/Bán thâm canh/Khác (ghi rõ hình thức nuôi).
2 Ghi rõ vị trí, địa điểm ao/bể nuôi đối tượng chủ lực/lồng nuôi theo sơ đồ khu nuôi.
3 Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã huyện.
Mẫu số 26.NT: Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #26NT #Đơn #đăng #ký #nuôi #trồng #thủy #sản #lồng #bè


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Mẫu #số #26NT #Đơn #đăng #ký #nuôi #trồng #thủy #sản #lồng #bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button