Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mẫu văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là mẫu văn bản được lập ra để chấp thuận về khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu số 11.BT: Phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
  • Mẫu số 10.BT: Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Văn bản về việc chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./TCTS-……
V/v chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

……………., ngày tháng năm ……

Kính gửi: ………………………………………………….

Căn cứ Luật Thủy sản 2017; Nghị định số… /2019/NĐ-CP về việc ………………;

Trên cơ sở hồ sơ của (tổ chức/cá nhân) ……………., Tổng cục Thủy sản đồng ý cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho:

Tổ chức/cá nhân: ………………………………………………..……………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Giấy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: ……………….…………..……….

Giấy phép khai thác thủy sản số (nếu có): …………………………………..…………

Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ mục đích …………., chi tiết như sau:

TT

Tên loài

Số lượng/ khối lượng khai thác

Vùng khai thác

Thời gian khai thác

Phương tiện khai thác

Loại nghề khai thác

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

1

2

3

Giao (tên cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh) kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn quản lý.

Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có trách nhiệm thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật có liên quan.

Văn bản này có giá trị đến hết ngày …. tháng…. năm ……..

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh (để p/h);
– ………….;
– Lưu: VT, ………..

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mẫu văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là mẫu văn bản được lập ra để chấp thuận về khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số 11.BT: Phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 10.BT: Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Văn bản về việc chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦY SẢN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …./TCTS-…… V/v chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

……………., ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: ………………………………………………….
Căn cứ Luật Thủy sản 2017; Nghị định số… /2019/NĐ-CP về việc ………………;
Trên cơ sở hồ sơ của (tổ chức/cá nhân) ……………., Tổng cục Thủy sản đồng ý cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho:
Tổ chức/cá nhân: ………………………………………………..……………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………..
Giấy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: ……………….…………..……….
Giấy phép khai thác thủy sản số (nếu có): …………………………………..…………
Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ mục đích …………., chi tiết như sau:

TT

Tên loài

Số lượng/ khối lượng khai thác

Vùng khai thác

Thời gian khai thác

Phương tiện khai thác

Loại nghề khai thác

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

1

2

3

Giao (tên cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh) kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn quản lý.
Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có trách nhiệm thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật có liên quan.
Văn bản này có giá trị đến hết ngày …. tháng…. năm ……..

Nơi nhận:– Như trên;– Cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh (để p/h);– ………….;– Lưu: VT, ………..

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm là mẫu văn bản được lập ra để chấp thuận về khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu số 11.BT: Phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 10.BT: Đơn đề nghị cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Văn bản về việc chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦY SẢN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …./TCTS-…… V/v chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

……………., ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: ………………………………………………….
Căn cứ Luật Thủy sản 2017; Nghị định số… /2019/NĐ-CP về việc ………………;
Trên cơ sở hồ sơ của (tổ chức/cá nhân) ……………., Tổng cục Thủy sản đồng ý cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm cho:
Tổ chức/cá nhân: ………………………………………………..……………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………..
Giấy phép đăng ký kinh doanh/Thông tin cá nhân: ……………….…………..……….
Giấy phép khai thác thủy sản số (nếu có): …………………………………..…………
Khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ mục đích …………., chi tiết như sau:

TT

Tên loài

Số lượng/ khối lượng khai thác

Vùng khai thác

Thời gian khai thác

Phương tiện khai thác

Loại nghề khai thác

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

1

2

3

Giao (tên cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh) kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn quản lý.
Tổ chức, cá nhân khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có trách nhiệm thực hiện theo đúng mục đích, phương án khai thác và quy định pháp luật có liên quan.
Văn bản này có giá trị đến hết ngày …. tháng…. năm ……..

Nơi nhận:– Như trên;– Cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh (để p/h);– ………….;– Lưu: VT, ………..

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 12.BT: Văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #12BT #Văn #bản #chấp #thuận #khai #thác #loài #thủy #sản #nguy #cấp #quý #hiếm


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Mẫu #số #12BT #Văn #bản #chấp #thuận #khai #thác #loài #thủy #sản #nguy #cấp #quý #hiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button