Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Phạm Hùng Hải

Tài liệu dày 107 trang do thầy giáo Phạm Hùng Hải biên soạn, thể hiện lý thuyết cần nhớ, các dạng toán tổng hợp và bài tập tự học về hàm số mũ, hàm số mũ và hàm số logarit (Toán 12). Gicửa ải tích chương 2).

MỤC LỤC:
chương 2. CÁC CHỨC NĂNG GIẢI THÍCH, CHỨC NĂNG MÃ VÀ CÁC CHỨC NĂNG LOGARITE 1.
1 – GIẢI THÍCH 1.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1.
B CÁC DẠNG TOÁN TẦN SỐ 2.
+ Dạng 1. Tính trị giá của biểu thức 2.
+ Dạng 2. Trừ biểu thức liên can tới lũy thừa của 3.
+ Dạng 3. So sánh 2 lũy thừa của 4.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 6.
2 – GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG 9.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9.
B CÁC HÌNH THỨC TOÁN CUNG CẤP THƯỜNG GẶP 9.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 9.
+ Dạng 2. Tìm đạo hàm của hàm số tới cấp số 12.
+ Hình 3. Đồ thị của hàm số tới lũy thừa của 14.
C ÔN TẬP BÀI TẬP 15.
3 – LOGARITE 18.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 18.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 19.
+ Dạng 1. So sánh 2 logarit 19.
+ Dạng 2. Công thức, phép tính logarit 20.
+ Dạng 3. Phân tích biểu thức lôgarit theo lôgarit 22 đã cho.
+ Dạng 4. Xác định xem 23 có bao lăm chữ số nguyên dương.
+ Dạng 5. Tổng hợp các phép chuyển đổi logarit 24 tăng lên.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 29.
4 – CHỨC NĂNG MÃ, CHỨC NĂNG LOGARITE 34.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 34.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 36.
+ Loại 1. Tìm chuẩn xác 36.
+ Dạng 2. Phép tính đạo hàm 38.
+ Loại 3. Giá trị bự nhất và trị giá bé nhất 41.
+ Dạng 4. Các bài toán liên can tới đồ thị 42.
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 46.
5 – MÃ SỐ THIẾT BỊ, CƠ SỞ LOGARITE Phương trình 49.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 49.
B CÁC DẠNG TOÁN HỌC THƯỜNG GẶP 50.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình mũ căn bản, quy về cùng cơ số 50.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức xếp đặt 52 ẩn phụ.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarit 54.
+ Dạng 4. Gicửa ải phương trình logarit căn bản, quy về cùng cơ số 55.
+ Dạng 5. Gicửa ải phương trình logarit bằng cách thức đặt ẩn phụ 57.
+ Dạng 6. Gicửa ải phương trình mũ và logarit bằng cách thức hàm số 59.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 63.
6 – LOGARITIVE CỦA MỖI PHƯƠNG ÁN, CƠ SỞ LOGARITIVE 68.

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 68.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP BÀI TẬP 69.
+ Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình mũ căn bản, quy về cùng cơ số 69.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách thức đặt 72 ẩn phụ.
+ Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình logarit căn bản, phương về cùng cơ số 74.
+ Dạng 4. Gicửa ải bất phương trình logarit bằng cách thức đặt ẩn phụ 76.
+ Dạng 5. Câu hỏi lãi ghép 77.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80.
7 – MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG BẤT KỲ, LOGARITE CHỨA THAM SỐ 83.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 83.
+ Dạng 1. Phương trình có nghiệm hay – Định lý Việt 83.
+ Dạng 2. Phương trình vô nghiệm – Phương pháp hàm số 88.
+ Dạng 3. Bất đẳng thức – Phương pháp hàm số 92.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN 96.
8 – TỔNG QUAN 99.

CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 99.
Phiếu giải đáp 102.
B CHỦ ĐỀ 2 103.
Phiếu giải đáp 105.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit – Phạm Hùng Hải

Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, thể hiện lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit (Toán 12 phần Gicửa ải tích chương 2).
MỤC LỤC:
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1.
§1 – LŨY THỪA 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Tính trị giá biểu thức 2.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên can tới lũy thừa 3.
+ Dạng 3. So sánh 2 lũy thừa 4.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6.
§2 – HÀM SỐ LŨY THỪA 9.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 9.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa 9.
+ Dạng 2. Tìm đạo hàm của hàm số lũy thừa 12.
+ Dạng 3. Đồ thị của hàm số lũy thừa 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15.
§3 – LÔGARIT 18.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 18.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 19.
+ Dạng 1. So sánh 2 lôgarit 19.
+ Dạng 2. Công thức, tính toán lôgarit 20.
+ Dạng 3. Phân tích biểu thức lôgarit theo các lo-ga-rit cho trước 22.
+ Dạng 4. Xác định 1 số nguyên dương có bao lăm chữ số 23.
+ Dạng 5. Tổng hợp chuyển đổi lôgarit tăng lên 24.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 29.
§4 – HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 34.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 34.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 36.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định 36.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm 38.
+ Dạng 3. Giá trị bự nhất và trị giá bé nhất 41.
+ Dạng 4.Các bài toán liên can tới đồ thị 42.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 46.
§5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 49.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 49.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 50.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình mũ căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 50.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 52.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarít hóa 54.
+ Dạng 4. Gicửa ải phương trình lôgarit căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 55.
+ Dạng 5. Gicửa ải phương trình lôgarít bằng cách thức đặt ẩn phụ 57.
+ Dạng 6. Gicửa ải phương trình mũ và lôgarít bằng cách thức hàm số 59.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 63.
§6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 68.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 68.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 69.
+ Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình mũ căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 69.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 72.
+ Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình logarit căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 74.
+ Dạng 4. Gicửa ải bất phương trình lôgarit bằng cách thức đặt ẩn phụ 76.
+ Dạng 5. Bài toán lãi kép 77.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80.
§7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CÓ CHỨA THAM SỐ 83.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 83.
+ Dạng 1. Phương trình có nghiệm đẹp – Định lý Vi-ét 83.
+ Dạng 2. Phương trình ko có nghiệm đẹp – Phương pháp hàm số 88.
+ Dạng 3. Bất phương trình – Phương pháp hàm số 92.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 96.
§8 – ĐỀ TỔNG ÔN 99.
A ĐỀ SỐ 1 99.
Bảng đáp án 102.
B ĐỀ SỐ 2 103.
Bảng đáp án 105.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, thể hiện lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường gặp và bài tập tự luyện chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit (Toán 12 phần Gicửa ải tích chương 2).
MỤC LỤC:
Chương 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT 1.
§1 – LŨY THỪA 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 2.
+ Dạng 1. Tính trị giá biểu thức 2.
+ Dạng 2. Rút gọn biểu thức liên can tới lũy thừa 3.
+ Dạng 3. So sánh 2 lũy thừa 4.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6.
§2 – HÀM SỐ LŨY THỪA 9.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 9.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa 9.
+ Dạng 2. Tìm đạo hàm của hàm số lũy thừa 12.
+ Dạng 3. Đồ thị của hàm số lũy thừa 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15.
§3 – LÔGARIT 18.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 18.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 19.
+ Dạng 1. So sánh 2 lôgarit 19.
+ Dạng 2. Công thức, tính toán lôgarit 20.
+ Dạng 3. Phân tích biểu thức lôgarit theo các lo-ga-rit cho trước 22.
+ Dạng 4. Xác định 1 số nguyên dương có bao lăm chữ số 23.
+ Dạng 5. Tổng hợp chuyển đổi lôgarit tăng lên 24.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 29.
§4 – HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT 34.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 34.
B CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 36.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định 36.
+ Dạng 2. Tính đạo hàm 38.
+ Dạng 3. Giá trị bự nhất và trị giá bé nhất 41.
+ Dạng 4.Các bài toán liên can tới đồ thị 42.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 46.
§5 – PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 49.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 49.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 50.
+ Dạng 1. Gicửa ải phương trình mũ căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 50.
+ Dạng 2. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 52.
+ Dạng 3. Gicửa ải phương trình mũ bằng cách thức lôgarít hóa 54.
+ Dạng 4. Gicửa ải phương trình lôgarit căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 55.
+ Dạng 5. Gicửa ải phương trình lôgarít bằng cách thức đặt ẩn phụ 57.
+ Dạng 6. Gicửa ải phương trình mũ và lôgarít bằng cách thức hàm số 59.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 63.
§6 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN 68.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 68.
B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 69.
+ Dạng 1. Gicửa ải bất phương trình mũ căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 69.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình mũ bằng cách thức đặt ẩn phụ 72.
+ Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình logarit căn bản, cách thức đưa về cùng cơ số 74.
+ Dạng 4. Gicửa ải bất phương trình lôgarit bằng cách thức đặt ẩn phụ 76.
+ Dạng 5. Bài toán lãi kép 77.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 80.
§7 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CÓ CHỨA THAM SỐ 83.
A CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP 83.
+ Dạng 1. Phương trình có nghiệm đẹp – Định lý Vi-ét 83.
+ Dạng 2. Phương trình ko có nghiệm đẹp – Phương pháp hàm số 88.
+ Dạng 3. Bất phương trình – Phương pháp hàm số 92.
B BÀI TẬP TỰ LUYỆN 96.
§8 – ĐỀ TỔNG ÔN 99.
A ĐỀ SỐ 1 99.
Bảng đáp án 102.
B ĐỀ SỐ 2 103.
Bảng đáp án 105.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Phạm #Hùng #Hải


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Chuyên #đề #hàm #số #lũy #thừa #hàm #số #mũ #và #hàm #số #lôgarit #Phạm #Hùng #Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button