Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11

Nhằm giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Wiki Secret xin giới thiệu tới các em tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11 gồm phần tổng hợp từ vị, ngữ pháp và bài tập kèm đáp án, giúp các em ôn tập, đoàn luyện kỹ năng làm đề. Mời các em cùng tham khảo.

Chúc các em đạt kết quả học tập tốt!

BỘ CÂU HỎI RÈN LUYỆN ÔN TẬP HÈ UNIT 1 TIẾNG ANH 11

1. VOCABULARY

afford                                      /ə’fɔ:d/                                                (v.)                  có bản lĩnh chi trả

attitude                                   /’ætɪtju:d/                               (n.)                  thái độ

burden                                   /’bɜ:dn/                                   (n.)                  gánh nặng

casual                                                /’kæʒuəl/                                (adj.)               tầm thường, thường nhật

comfortable                           /’kʌmftəbl/                              (adj.)               thư thái, thư thái

compare                                /kəm’peə(r)/                           (v.)                  so sánh

conflict                                   / kɒnflɪkt/                                (n.)                  cuộc xung đột

control                                    /kən’trəʊl/                               (v.)                  điểu khiển, lãnh đạo

curfew                                    /’kə:fju:/                                  (n.)                  lệnh thiết quân luật

dye                                          /daɪ/                                        (v.)                  nhuộm

elegant                                   /’elɪgənt/                                 (adj.)               tao nhã, thanh tao

flashy                                     /’flæʃi/                                      (adj.)               diện, hào nhoáng

forbid                                      /fə’bɪd/                                    (v.)                  cấm, nghiêm cấm

force                                       /fɔ:s/                                        (v.)                  buộc phải

frustrating                              /frʌs’treɪtɪŋ/                            (adj.)               khó chịu, bực mình

interact                                   /ˌɪntə’rækt/                             (v.)                  tương tác, giao tiếp

judge                                      /dʒʌdʒ/                                   (v.)                  phán xét, bình chọn

mature                                    /mə’tʃʊə(r)/                             (adj.)               trưởng thành, 9 chắn

norm                                       /nɔ:m/                                                 (n.)                  chuẩn mực

obey                                       /ə’beɪ/                                    (v.)                  vâng lời, tuân thủ

pierce                                                 /pɪəs/                                      (v.)                  xấu khuyên (tai, mũi…)

rude                                        /ru:d/                                       (adj.)               thô tục, thô lỗ

sibling                                                /’sɪblɪŋ/                                   (n.)                  anh/ chị/ em ruột

skinny                                                /skɪni/                                     (adj.)              bó sát, ôm sát

spit                                          /spɪt/                                       (v.)                  khạc nhổ

swear                                     /sweə(r)/                                (v)                   thề, chửi thề

tight                                        /taɪt/                                        (adj.)               bó sát, chật

trend                                      /trend/                                                 (n.)                  xu thế

trivial                                       /’trɪviəl/                                   (adj.)               bé nhặt/ nhỏ nhặt

value                                      /’vælju:/                                  (n.)                  trị giá

brand name                           /brænd neɪm/                                    (compound n.) nhãn hàng, nhãn hiệu

bridge the gap                                  /brɪdʒ ðə gæp/                                  (idiom)            hạn chế sự dị biệt

change one’s mind              /tʃeɪndʒ wʌnz maɪnd/                       (idiom)            chỉnh sửa ý kiến

childcare                                /’tʃaɪldkeə(r)/                          (compound n.) việc con cái

conservative                          /kən’sɜ:vətɪv/                                     (adj.)               thủ cựu

disapproval                            /ˌdɪsə’pru:vəl/                                    (n.)                  sự phản đối, ko tán đồng

disrespect                              /ˌdɪsrɪ’spekt/                          (v)                   ko tôn trọng

experienced                          /ɪk’spɪəriənst/                                    (adj.)               có kinh nghiệm

extended family                    /ɪk’stendɪd ‘fæməli/              (compound n.) gia đình đa lứa tuổi

extracurricular activity         /ˌekstrəkə’rɪkjələr æk’ tɪvəti/           (compound n.) hoạt động ngoại khóa

fashionable                           /’fæʃənəbəl/                           (adj.)               hợp thời trang, theo mốt

financial burden                   /faɪ’nænʃ1 ‘bɜ:dən/               (compound n.) gánh nặng nguồn vốn

follow in one’s footsteps      /’fɒləʊ ɪn wʌnz ‘fʊtsteps/     (idiom)            theo bước, kế nghiệp

generation gap                     /ˌdʒenəˈreɪʃən ɡæp/                         (compound n.) khoảng cách giữa các lứa tuổi

homestay                               /’həʊmsteɪ/                            (n)                   du hý nghỉ tại nhà dân

impose … (on sb)                 /ɪm’pəʊz/                                (v. phr.)          áp đặt cái gì vào người nào

junk food                                /ˈdʒʌŋk ˌfuːd/                                     (compound n.) đồ ăn vặt

multi-generational                /ˈmʌlti ˌdʒenəˈreɪʃənl/          (adj.)               đa lứa tuổi, nhiều lứa tuổi

nuclear family                                   /ˈnjuːkliə ˈfæməli/                  (compound n.) gia đình hạt nhân

objection                                /əbˈdʒekʃən/                          (n.)                  sự kháng cự

open-minded                                    /ˈəʊpən ˈmaɪndɪd/               (adj.)               linh hoạt

outweigh                                /ˌaʊtˈweɪ/                               (v)                   vượt bậc, nhiều hơn

perception                             /pəˈsepʃən/                            (n.)                  nhận thức

perspective                            /pəˈspektɪv/                           (n.)                  góc nhìn/ ý kiến

privacy                                   /ˈprɪvəsi/                                (n.)                  sự riêng tây

relaxation                               /ˌri:lækˈseɪʃən/                      (n.)                  thư giãn, tiêu khiển

responsible                           /rɪˈspɒnsəbəl/                                   (adj.)               có bổn phận, chịu bổn phận

state-owned                          /steɪt əʊnd/                            (adj.)               thuộc về nhà nước

soft drink                                /ˌsɒft ˈdrɪŋk/                          (n.)                  nước ngọt, đồ uống có ga

table manners                                   /ˈteɪbəl ˈmænərz/                 (compound n.) cung cách xử sự tại bàn ăn

taste in                                   /teɪst ɪn /                                (n. phr.)          sở thích về, khiếu thẩm mỹ về

viewpoint                               /ˈvjuːpɔɪnt/                             (n.)                  ý kiến

work out                                 /wɜ:k aʊt/                               (phr. v.)          tìm ra

2. GRAMMAR REVIEW

Modal Verbs: Must vs. Have phệ, Should vs. Ought phệ

2.1. Giới thiệu chung về động từ khiếm khuyết

2.1.1. Cách sử dụng

Động từ khiếm khuyết được dùng để nêu lên bản lĩnh tiến hành hành động, sự buộc phải, bản lĩnh xảy ra của sự việc, vv.

2.1.2. Vẻ ngoài

– Theo sau chủ ngữ và đứng trước động từ nguyên thể ko có “phệ”

– Không chia theo chủ ngữ (trừ trường hợp “have phệ”)

– Thêm “not” phía sau lúc ở dạng phủ định (trừ trường hợp “have phệ”)

Tỉ dụ: I must go. (Tôi phải đi rồi.)

He should not disturb her now. (Anh ta ko nên làm phiền cô đó khi này.)

2.2. So sánh must và have phệ

2.2.1. Dạng khẳng định

  • Must: Diễn tả sự nhu yếu hay buộc phải mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

S+ must + V

Tỉ dụ: I must finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Im going phệ have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.)

  • Have phệ: Diễn tả ý buộc phải mang tính khách quan (do quy tắc, luật lệ hay người khác quyết định)

S+ have phệ/ has phệ/ had phệ/ … + V

Tỉ dụ: I have phệ finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Tomorrow is the deadline. (Ngày mai là hạn cuối.)

2.2.2. Dạng phủ định

  • Must not: Diễn tả ý cấm đoán

S+ must not (mustn’t) + V

Tỉ dụ: You must not eat that. (Bạn ko được phép ăn cái ấy.)

Cảnh huống: It’s already stale. (Nó đã bị thiu rồi.)

  • Not have phệ: Diễn tả ý ko cần phải làm gì

S+ do not (don’t)/ does not (doesn’t) did not (didn’t)/ will not (won’t)/ … + have phệ + V

Tỉ dụ: You do not have phệ eat that. (Bạn ko cần phải ăn thứ ấy.)

Cảnh huống: I can see you dislike that. (Mình có thể thấy rằng bạn ko thích nó.)

2.3. So sánh should và ought phệ

2.3.1. Dạng thức

– Dạng khẳng định:

S+ should + V

S+ ought phệ + V

Tỉ dụ: You should see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

You ought phệ see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

– Dạng phủ định:

S+ should not (shouldn’t) + V

S+ ought not phệ (oughtn’t phệ) + V

Tỉ dụ: Mrs. Smith shouldn’t keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Mrs. Smith oughtn’t phệ keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Xem xét: Dạng thức phủ định của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức phủ định của “should”

– Dạng nghi vấn:

Should +S+V

Ought + S + phệ + V

Tỉ dụ: Should we care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Ought we phệ care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Xem xét: Dạng thức nghi vấn của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức nghi vấn của “should”

2.3.2. Cách sử dụng

– Điểm giống: Cả “should” và “ought phệ” được sử dụng lúc hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.

Tỉ dụ: You should learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

You ought phệ learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

– Điểm khác: Giữa “should” và “ought phệ” có sự dị biệt bé trong sắc thái của lời khuyên.

Should

Ought phệ

Phục vụ lời khuyến mang tính chủ quan, trình bày ý kiến tư nhân của người nói

Dùng với những lời khuyên mang nhân tố khách quan, nghĩa là có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh như quy tắc, trách nhiệm hay luật lệ

Tỉ dụ: Linda should go phệ bed early.

           (Linda nên đi ngủ sớm.)

Tỉ dụ: Emily ought phệ finish the report by 10 a.m. (Emily nên xong xuôi bản báo cáo trước 10 giờ sáng.)

3. PART 2: EXERCISES

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. bought             B. daughter               C. cough                    D. sight

2. A. sure                   B. soup                      C. sugar                     D. machine

3. A. but                     B. bury                       C. nut                         D. young

4. A. measure                       B. decision                C. permission                        D. pleasure

5. A. dose                  B. chose                    C. close                      D. lose

6. A. position                         B. oasis                      C. desert                    D. resort

7. A. stone                 B. zone                      C. phone                    D. none

8. A. give                   B. five                                     C. hive                        D. dive

9. A. switch                B. stomach                C. match                    D. catch

10. A. study               B. ready                     C. puppy                    D. occupy

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. facility                B. characterize         C. irrational                D. variety

2. A. agreement       B. elephant               C. mineral                  D. violent

3. A. professor          B. typical                    C. accountant                       D. develop

4. A. electrician         B. majority                 C. appropriate                       D. traditional

5. A. decay                B. vanish                   C. attack                    D. depend

B. VOCABUALRY AND GRAMMAR

I. Choose the odd one out.

1. trend                      sibling                                    prayer                                     afford   

2. casual                    rude                            conflict                       studious

3. sibling                    obey                           norm                           attitude

4. elegant                  comfortable               frustrating                  trend

5. trivial                      dye                              browse                       afford

6. conflict                   burden                       norm                           mature

7. rude                        skinny                                    tight                            pierce

8. curfew                    flashy                         value                          trend

9. attitude                  tight                            skinny                                    rude

10. interact                swear                         spit                              studious

II. Complete the sentences using the given words.

mustn’t                       don’t have phệ                        should                                    ought

1. You ______ don’t have phệ _______ type your essay but if you want, you can do it.

2. I  ________ mustn’t         ________ go home too late. My parents are very strict.

3. She is an expert adviser; thus, I think you _______ ought _________ phệ ask her for some advice.

4. You ________ should ________ ask your teacher if you don’t understand the lesson.

shouldn’t        have phệ                      ought not                   must

5. I __________ have phệ _________ finish homework before going phệ class. My teacher is rather strict.

6. We _________ must _________ show respect phệ our parents.

7. I think you _________ shouldn’t _________ stay up late because it is not good for your health.

8. If you want phệ help your friend, you _________ ought not ________ phệ do her homework. Instead, you should show her how phệ do it by herself.

III. Choose one of the two bold words which best completes the sentences.

1. It’s cold. You should/shouldn’t turn on the fan.

2. You ought not phệ/ought phệ do homework before you go out with your friends.

3. You should/shouldn’t eat plenty of fruit or vegetables every day in order phệ keep healthy.

4. You must/mustn’t eat in the class.

5. You ought phệ/ought not phệ drink a lot of water every day.

6. I must/have phệ submit my homework before 12 o’clock because the deadline is 12 o’clock.

7. I must/have phệ stay at home phệ take care of my children.

8. My friend says: “You don’t have phệ/mustn’t drink champagne. You can have a coke or fruit juice instead.

9. You don’t have phệ/mustn’t drink if you’re going phệ drive afterwards.

10. You don’t have phệ/mustn’t pick up Tom at the airport because Judy will pick him up.

IV. Fill in the gaps with “must” and “have phệ”. Use the negative form if necessary.

1. Tomorrow is Mai’s birthday. I ______ must _____ buy a present for her.

2. We might ______ have phệ _____ leave earlier than we expected.

3. If you feel better, you ______ don’t have phệ _______ take medicine any more.

4. I ______ have phệ _____ leave home at 6:00 because I have an appointment at 7:00.

5. You _____ must not_____ eat a lot before doing the exercise. If you do, you might get into some trouble with your stomach.

6. We couldn’t find a better present so we _____had phệ______ choose this one.

7. If you are a member of the club, you ______do not have phệ___ pay phệ use these facilities because they are included in the membership fee.

8. I had the flu, so I _____had phệ______ stay in the bed for two days.

9. If you are under 18 years old, you _____mustn’t _____ ride a motorbike.

10. All students _____have phệ_____ wear uniforms on Mondays.

V. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. You will get into trouble if you come back home after the ____.

A. norm                      B. curfew                   C. value

2. She doesn’t want phệ waste her money on clothes, so she ignores the ____ fashion trend.

A. comfortable          B. current                   C. mature

3. When you ride a motorbike, you must ____ the general road rules.

A. judge                     B. force                      C. obey

4. I decided phệ get my nose ____ last week.

A. pierced                  B. forbade                 C. afforded

5. Instead of ____ someone by their appearance, you should get phệ know them better.

A. swearing               B. judging                  C. controlling

6. Having two children in a family is becoming the ____ in some Asian countries.

A. norm                      B. privacy                  C. conflict

7. For a change, why don’t you ____ your hair red?

A. control                   B. force                      C. dye

8. My parents do not want me phệ wear ____ dresses because they think that they aren’t suitable for my age.

A. tight                        B. casual                   C. rude

9. I don’t understand why you like ____ clothes. They are too bright and young for your age.

A. flashy                    B. fashionable          C. comfortable

10. She whispered a ____ that her sibling wouldn’t die.

A. sibiling                  B. burden                  C. prayer

VI. Complete the following sentences using the given words.

elegant                       trivial               compared                  forbid

frustrating                  afford              conflict                        interacts

1. His conservative character would frequently bring him into _______ conflict ______ with others.

2. She is really beautiful in that _______ elegant ____ dress.

3. The challenges I must face were nothing ______ compared _______ phệ yours.

4. It is ______ frustrating ________ that I must be responsible for all what they did.

5. I have no time phệ care about such ________ trivial ______ things.

6. My parents ______ forbid ______ me phệ be rude phệ others.

7. It is really interesting phệ see how everyone ______ interacts ______ in the party.

8. It’s hard phệ believe that she can ______ afford_______ a new house on her salary.

VII. Match each phrase on the left with its definition on the right.

1. Extended family A

 

A. A big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

2. Generation gap C

B. A family that consists of parents and children.

3. Nuclear family B

C. The difference in attitudes or behaviors between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.

4. Extracurricular activity

E

D. The rules of behavior that are typically accepted while people are eating at the table.

5. Viewpoint F

 

E. An activity that can be done by students but not a part of school or college course.

6. Table manners D

F. A person’s opinion about the subjects.

VIII. Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.

1. The elderly are more _______CONSERVATIVE________ about their eating habit. (CONSERVATIVELY)

2. They raised serious _______ OBJECTIONS_______ phệ the proposal. (OBJECT)

3. Thanks phệ his _____ OPEN-MINDEDNESS _____, every misunderstanding is cleared up. (OPEN MINDED)

4. He shouldn’t treat his parents _____ DISRESPECTFULLY_____. (DISRESPECT)

5. My wife is ____RESPONSIBLE______ for cooking meals. (RESPONSIBILITY)

6. Teenagers like catching up with ______ FASHIONNABLE______ clothes, which puts a financial burden on their parents. (FASHION)

7. We are in need of ______ EXPERIENCED_____ professionals for this subject. (EXPERIENCE)

8. There are at least three ___GENERATIONS__ living under the same roof in my family. (GENERATIONAL)

IX. Complete the following sentences using the given words.

change your mind                impose                      good taste in

bridge the gap                      follows in

1. If you want phệ succeed in that aspect, you must _____ change your mind _____.

2. I don’t want phệ ________ impose _______ my decisions on my children.

3. Open communication can _______ bridge the gap _______ between parents and children.

4. She ______ follows in _______ her mother’s footsteps, becoming a doctor.

5. The fashion designer has exercised _______ good taste in _______ her use of various colors and patterns.

state-owned                           open-minded                       work out

financial burden                    homestay

6. She must shoulder the _____ financial burden ______ after her husband’s death.

7. Scientists are discussing phệ ______ work out ________ the best solution phệ this problem.

8. We recommend _______ homestay ______ for students who want phệ live with local families.

9. Parents tend phệ be more ________ open-minded ______ about the children’s hairstyles.

10. After graduating from his university, he wants phệ have a job in a _____ state-owned ____ company.

X. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. This plan can’t be carried out because of the widespread public ____.

A. relaxation              B. disapproval                       C. perception

2. It is not ____ phệ wear these trousers at the moment.

A. experienced         B. fashionable                      C. conservative

3. You should weigh up the pros and cons of the ____ living.

A. objection               B. responsible                                  C. multi-generational

4. It is important for parents phệ respect children’s ____.

A. privacy                  B. relaxation                          C. rudeness

5. The advantages of this plan ____ its disadvantages.

A. disrespect                         B. outweigh                           C. work out

C. READING

I. Read and do the tasks below.

The generation gap, which refers phệ a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads phệ numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young phệ protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend phệ make a great attempt phệ help their children phệ discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want phệ be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try phệ catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem phệ be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing phệ conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them phệ seize. However, their parents try phệ impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way phệ solve the matter is open communication phệ create mutual trust and understanding.

Task 1. Decide whether the following statements are True, False or Not Given.

1. According phệ the passage, the relationship between parents and children is                   False

not easily destroyed by the family conflicts.

2. As children get older, parents let them live on their own way and do what                       False

they are interested in.

3. Teenagers try phệ please their parents by wearing traditional clothes.                                Not Given

4. Parents want children phệ follow their wishes in deciding the education and                     True

future jobs.

5. Some parents indulge their children with expensive brand name clothes.                        Not Given

6. In order phệ bridge the gap between the old generation and the younger one,                  True

open communication phệ promote mutual understanding is the vital key.

Task 2. Choose the best answers for the following questions.

1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young phệ live independently.

C. Because they think that children can’t protect themselves well.

2. The word “offspring” in the second paragraph refers phệ ____.

A. parents                  B. children                             C. mind

3. What do parents usually do phệ help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children phệ explore the outside world.

4. Which kinds of clothes do teenagers want phệ wear?

A. latest fashionable clothes                      B. casual clothes                  C. shiny trousers and tight tops

5. According phệ the passage, what are parents’ viewpoints about the teenagers’ clothes?

A. Teenagers’ clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers’ clothes are too short and ripped.

C. Teenagers’ clothes are contrary phệ the accepted standards and values of the society.

6. Why do teenagers want phệ choose their university or career?

A. They want phệ explore the world on their own.

B. They want phệ decide their future by themselves.

C. Both A and B are correct.

7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning phệ ____.

A. catch                      B. choose                              C. find

8. Which can be the best title for the passage?

A. Where do parent-child conflicts come from?

B. How are children different from their parents?

C. How do we bridge the generation gap?

II. Read Lan’s letter about her family rules and select the best option for each blank.

do morning exercise                        keep my room tidy               help around

respect                                   swear                                     go out

88 Lang Street

Hanoi, Vietnam

June 12th, 2017

Dear Sam,

Hi! How are you? I’m overjoyed that you’re going phệ stay with my family in one month. In the previous letter, you asked me about our family rules and now, I will tell you about them. Each family has its own rules and mine has a few. Here are some rules of my family. My parents want me phệ (1.) ____ help around ____

with the housework and other home duties as they think that all family members should share housework. What’s more, they tell me phệ take my studies seriously. They said that learning is very important and it has great influence on my future. Other rules in my family are that I should (2.) ___ do morning exercise __ every day phệ stay fit and healthy and always (3.) ____ keep my room tidy ___. Apart from these, I am not allowed

phệ (4.) _____ go out _______ late in the evening because this is dangerous. Last but not least, they ask me phệ (5.) _______ respect ________ elderly and forbid me phệ (6.) ______ swear ______. I think that family rules play an integral role in helping family members understand one another and improve their own behaviors. If you have any questions, please let me know. I hope you will enjoy your time in Vietnam. I’m looking forward phệ meeting you.

Lots of love,

Lan

III. Fill in each blank with one suitable word.

by                                differences               generational              younger

comparison               history                        because                    phệ

A generation gap

A generation gap is a popular term used phệ describe big (1) ___ differences ____ between people of a younger generation and their elders. This can be defined as occurring “when older and (2) ____ younger ____

people do not understand each other (3) _____ because _____ of their different experiences, opinions, habits and behavior.” Although some (4) _____ generational ____ differences have existed throughout

(5) _____ history ________, during this era differences between the two generations grew significantly in (6) _____ comparison ______ with previous times, particularly with respect (7) _______phệ_______ such matters as musical tastes, fashion, drug use, culture and politics. This may have been magnified (8) ____by___ the unprecedented size of the young Baby Boomer generation, which gave it unprecedented power, influence, and willingness phệ rebel against social norms.

D. WRITING

I. Complete the sentences without changing the meaning.

1. They think that it is a good idea for me phệ do voluntary work. (I)

They think that I should do voluntary work / ought phệ do voluntary work.

2. They insist that I should come home at 9 o’clock every night. (make)

They make me come home at 9 o’clock every night.

3. It is very important for us phệ do well at school. (must)

We must do well at school.

4. It is not necessary for me phệ agree with everything my parents say. (not have)

I don’t have phệ agree with everything my parents say.

5. My parents never let me forget phệ do my homework. (remind)

My parents always remind me phệ do my homework.

6. They always refuse phệ allow me phệ stay overnight at my friend’s house. (never let)

They never let me stay overnight at my friend’s house.

7. My mother expects me phệ work as a teacher like her. (It is my mother’s wish)

It is my mother’s wish that I should work as a teacher like her.

8. I can go out with my friends at the weekend. (allow)

I am allowed phệ go out with my friends at the weekend.

II. Rewrite each sentence using the word(s) in the brackets, without changing its meaning.

1. If I were you, I would spend more time talking with my children. (should)

You should spend more time talking with your children.

2. John doesn’t get permission phệ use that computer. (mustn’t)

John mustn’t use that computer.

3. It is necessary that people who work here leave by 6 p.m. (must)

People who work here must leave by 6 p.m.

4. Every staff isn’t allowed phệ smoke or eat in the office. (mustn’t)

Every staff mustn’t smoke or eat in the office.

5. Customers are advised phệ check their luggage before leaving the airport. (ought phệ)

Customers ought phệ check their luggage before leaving the airport.

6. It is forbidden for students phệ cheat in the exam. (mustn’t)

Students mustn’t cheat in the exam.

7. Ms. Ly is in charge of cleaning the floor every day. (has phệ)

Ms. Ly has phệ clear the floor every day.

8. You are not allowed phệ take photographs in the museum. (mustn’t)

You mustn’t take photographs in the museum.

9. It would be a good idea for you phệ share the housework with your mother. (ought phệ)

You ought phệ share the housework with your mother.

10. It is not necessary for Jack phệ call Ben today. (doesn’t have phệ)

Jack doesn’t have phệ call Ben today.

PART 3: TEST YOURSELF

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. adopt                 B. involve                  C. stroll                      D. follow

2. A. exist                  B. mind                      C. inspire                   D. provide

3. A. refusal               B. music                     C. student                  D. studying

4. A. lecturer             B. medium                 C. inventor                 D. president

5. A. teach                 B. cheer                     C. characterize         D. watch

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. actor                  B. commit                  C. fashion                  D. motion

2. A. education         B. industrial               C. intelligent              D. traditional

3. A. industry                         B. refugee                 C. magazine              D. Japanese

4. A. freedom                        B. contact                  C. furnish                  D. disturb

5. A. independence B. impractical                        C. education             D. entertainment

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Fill in each blank with the given word.

nuclear family                       generation gap                     hairstyle

school children                     junk food

1. Why is there a _____ generation gap ________ between parents and children?

2. Why are soft drinks and ______ junk food ________ not good for our health?

3. Do you think ________ school children ______ should wear uniforms?

4. Is the _________ nuclear family ________ the perfect type of family?

5. Have your parents ever complained about your _______ hairstyle ________?

II. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “must”.

1. You ________must_________ study harder phệ get better marks.

2. The boy is only twelve years old. He _______ must not _________ ride a motorbike.

3. Jimmy, you _______ must not __________ bite nails.

4. My classmate is very ill. She _______ must _________ see a doctor as soon as possible.

5. Your hands are dirty. You _______ must _________ wash them before meal.

6. We ________ must __________ brush our teeth at least once a day.

7. Children _______ must not _________ play with dangerous objects like knives and matches.

8. Students _________ must not _________ use mobile phones during the test.

9. Babies __________ must __________ go phệ bed early.

10. You _________ must not __________ be impolite phệ elderly people.

III. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “have phệ”.

1. Secretaries ________ have phệ ___________ answer the phone. That is a part of their job.

2. Jason and Linda are on holiday. They ______do not have phệ_____ go phệ school today

3. He _______doesn’t have phệ_______ come if he doesn’t want phệ join with us.

4. You _______ doesn’t have phệ ______ worry about me! I am ok now.

5. Lam ________has phệ_________ leave her house at 6.30 a.m. in order phệ get phệ her school at 7 a.m.

6. All the students _______ have phệ ________ obey the school rules.

7. Today she doesn’t have the literature lesson, so she ________ doesn’t have phệ ____ bring her literature book.

8. I _______ have phệ __________ take these books back phệ the school library on time or I will get a fine.

9. There is a lift in this building, so we ______ do not have phệ _____ climb the stairs.

10. Susan doesn’t like her new job. Sometimes she _______has phệ___ work at weekends.

IV. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “ought phệ”.

1. You ______ ought phệ _________ study harder phệ get better marks.

2. They _______ought not phệ_______ be angry. It isn’t good for their health.

3. A: It’s so cold.

    B: You ______ ought phệ ________ put on your thick coat before going out.

4. If somebody steals your wallet, you ________ ought phệ _________ tell the police.

5. You ______ ought not phệ _________ buy that meat. It doesn’t look fresh enough.

6. She _______ ought not phệ _______ stay up too late at night as she may feel tired in the morning.

7. Candidates ______ ought not phệ ____ wear shorts and a T-shirt phệ a job interview.

8. It’s raining. If you don’t want your dress phệ get wet, you ________ ought phệ ________ take an umbrella.

9. You are driving too fast. You _______ ought phệ _____ slow down.

10. Lisa _______ ought not phệ __________ treat her younger sister badly. It makes her very unhappy.

V. Choose the incorrect underlined part in the following sentences.

1. You (A) have phệ (B) made sure that children (C) don’t play outside alone.

2. You (A) mustn’t (B) uses the motorbike without a driver’s license. It’s (C) against the law.

3. Drivers (A) haven’t (B) phệ stop at (C) yellow traffic lights.

4. You (A) ought (B) phệ taking him (C) phệ the emergency room.

5. During the lesson, (A) does you (B) have (C) phệ listen phệ your teacher carefully and take notes quickly.

6. Students (A) don’t have phệ (B) consume (C) food or drink in the class or in the library.

7. Get out of the grass! (A) You (B) must walk on the grass (C) here.

8. The baby (A) is sleeping. (B) You (C) don’t have phệ shout.

9. Lien, we (A) must (B) are (C) quicker or we will miss the last train phệ Hai Phong city.

10. You (A) have phệ (B) feed the dog. (C) I’ve already fed it.

VI. Cross out the wrong part in the following sentences.

1. You don’t have phệ/ must eat anything you don’t like.

2. If you don’t want phệ have a sore throat, you don’t have phệ/ oughtn’t phệ drink too much iced water.

3. Flight attendants have phệ/ mustn’t take care of passengers on the plane.

4. During the lesson, students don’t have phệ/ mustn’t leave class without the teacher’s permission.

5. Her mother cooks for her, so she herself doesn’t have phệ/mustn’t cook.

6. Smokers don’t have phệ/ mustn’t smoke in public places. This is stated in a new law.

7. Drinks are không tính tiền for today. It means that you don’t have phệ/mustn’t pay money for drinks today.

8. Kelvin won the lottery last year, so he doesn’t have phệ/mustn’t work now.

9. According phệ the company regulations, staff have phệ/ must finish their work with highest efficiency.

10. To be healthy, we mustn’t/ ought phệ eat healthful food and do the exercise regularly.

C. READING

I. Read the text and do the following task.

Types of Families

A family is a group of people that have a common ancestor. They usually live together in the same house. Although it is a fact that not all families are the same, they can be categorized into different types.

A nuclear family consists of parents and their children living together. In many countries in Europe and North American this is the most common form of family. There are three types of nuclear families. In the first type the father works and the mother cares for the children. In the second type, the mother works and the father stays at home with the children. In the third type of family, both parents work. This last type of family is the most common in the USA and Canada.

In an extended family, different family members such as grandparents, aunts, uncles and cousins live together. In many areas of the world, such as Asia, the Middle East, Africa, Latin America, and Southern Europe, this type of family is common.

Recently in some countries, couples are choosing phệ have only one child. These types of families are called single child families. Some people believe that children raised in these kinds of families are spoilt, selfish and lonely. But research doesn’t support this.

Some families have no children at all. The couples that make up these families sometimes make the choice not phệ have children because they want phệ have more không tính tiền time. Some couples choose not phệ have children for financial reasons.

Families with only one parent are called single parent families. There are several causes of these types of families. The first reason is divorce. Another reason is that the one of the parent dies, leaving the surviving parent widowed. Additionally, some parents never get married in the first place.

When the husband or wife in a marriage brings children with them from a past marriage, this is called a blended or reconstituted family. This type of family has become more common due phệ the increase in divorces. For some children this kind of family can be good because there are two parents, instead of just one. But there can also be some difficulties as the two new families try phệ become one.

As the basis of all societies, families of all types are very important. This is true now and will be true in the future as well.

 

Match each description of a family on the left with a type of family on the right.

1. Two years ago Darrel and Tanya got married. Before they got married Darrel had three sons and Tanya had a daughter. Now they all live together.

Childless Family 4

2. Hiroshi’s wife died several years ago of cancer. He now raises his two sons Tomo and Taiki by himself.

Blended Family 1

 

3. Jose and Maria live with their 3 children. They also live with their parents, an uncle and an aunt.

Single Child Family 5

4. Husband and wife Dalee and Meegung have been married for two years. They are both very successful business people and don’t have any children.

Nuclear Family 6

5. Harry and his wife Jane have been married for six years. They have one daughter named Melissa.

Extended Family 3

6. Jack and Betty, who have been married for over 15 years, have two children named Daniel and Chirstine.

Single Parent Family 2

II. Read the text and answer the questions.

Teenagers today are undergoing lots of changes. They are between the ages of 13 phệ 19. Many of them are undergoing physical and emotional changes. These are the stages in the teenagers that are unavoidable.

The teenage life is full of happiness, sadness, enjoyment and it can be interesting too. This is because in the teenage life that a teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas. They may be in a stage of conflict like undergoing puppy love. This is only a normal part of life.

Making friends is part and parcel of a teenager’s life. The teenager should enjoy life by making friends with peers and participate in healthy activities such as camping, picnic, kayaking, swimming and so on. Through friends, a teenager learns phệ joke, laugh and play phệ release stress and tension. By making friends, the teenager learns phệ sweeten his or her joys and even eases the bitterness of life’s downtime.

Many teenagers are very conscious of their physical outlook. It is at this part of their life that beauty strikes as the main self-image. They love phệ follow up with the latest trends for dressing, hairstyle and even look good with their physical image. Some girls and boys go on a crash diet phệ slim down in order phệ look attractive. Others may suffer from acne and pimples that may scar their external beauty.

Another stage in a teenager is the teenager’s love life. There are chemical changes in the body and so the teenager tends phệ have a sense of feelings for the opposite sex. They will experience love and rejection. These sometimes will affect their studies.

Parents tend phệ play a role in a teenager’s life. Parents today are overly concern over their children’s well-being. They like phệ control their freedom and have a say what the teenagers do. Hence, we have cases of disagreements, disputes, quarrels and even runaways from homes among some teenage girls.

There are also negative problems that may pop out during a teenage life. A teenager is not well guided may fall into the wrong path. Some teenagers are involved in drugs trafflicking, smoking, drinking and smuggling of illegal products into the country. Others tend phệ vent their anger by vandalizing public property. We have those with no regard and respect for the elders.

The mass media has an influence over the lives of many teenagers. Violent action movies, obscene shows and pornography surfed from the Internet can bring a disastrous effect on a teenager’s life. There will be more harm than good if nothing is done.

1.         From paragraph 1

(a) What is the age range of a teenager?

(b) What are the changes that a teenager undergoes?

(a) In the 13 phệ 19 age range.

(b) Physical and emotional changes.

2.         From paragraph 2

(a) Why is it that a teenage life is full of ups and downs?

(b) What kind of conflict does a teenage face?

(a) A teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas.

(b) The teenager undergoes puppy love.

3.         From paragraph 3

List activities that a teenager can get involved in.

Camping, picnic, kayaking and swimming.

4.         From paragraph 4

What are the things that a teenager likes phệ keep up phệ date with?

Dressing, hairstyle, physical image.

5.         From paragraph 8

State why parents are worried about their teenagers. Answer in your own words.

Parents are worried about their teenagers because of the influence from the mass media such as violent movies, obscene shows and pornography that may have a diverse effect over the youngsters.

III. Read an article about how phệ make a list of family rules and answer reading comprehension questions.

Family Rules

Would you like phệ have a boss who didn’t specify what the rules were in your work place but punished you if you broke these unknown rules? You would feel pretty frustrated, wouldn’t you? That’s how children feel when they are punished for breaking rules that have never been explained phệ them. Family rules are necessary phệ make clear what is expected of children and phệ outline punishments for misbehavior and rewards for good behavior.

When creating a list of family rules remember phệ be specific both in what is expected and the punishment or reward. Gather the family together when creating the list of family rules. Involve children in the creation of the rules and get their input as phệ appropriate rewards or punishments. Explain phệ children why youd like phệ include certain rules. They’ll accept them more if they understand that they are for their own benefit and safety.

You can create the list of rules in the form of a contract which all family members sign. Before completing the contract make sure that all family members are in agreement as phệ the wording of the rules and the punishments or rewards for each rule.

Once the rules have been created, remember phệ be consistent with their enforcement. The list of rules doesn’t mean anything unless it is consistently enforced.

1. Why do we need a list of family rules?

To clarity what’s expected of children.

2. Why should we explain phệ children the reason behind the rules?

They will be more willing phệ accept them.

3. Who should sign the family rules contract?

The parents and children.

4. What could happen if you don’t consistently enforce the rules?

Children won’t take the contract seriously.

IV. Read and fill in the blanks.

recognize                   dangers                      generation                 acting             understand

individuals                 according                   along                          control            teens

(1. _____ according ____) phệ the results of a survey in USA WEEKEND Magazine, there isn’t really a generation gap. The magazine’s “Teens & Parents” survey shows that today’s generation of young people generally get (2. ____ along _____) well with their parents and appreciate the way they’re being raised. Most feel that their parents (3. ___ understand ___) them, and they believe their parents consider family as the No. 1 priority in their lives. Although more than a third of (4. ___ teens _____) have something in their rooms they would like phệ keep secret from their parents, it is usually nothing more harmful than a diary or a CD.

Such results may seem surprising in the context of the violent events that people hear about in the media. Maybe because of the things they hear, parents worry that their own kids might get out of (5. __ control __) once they reach the teenage years. However, the facts in the survey should make us feel better. The survey shows us that today’s teens are loving and sensible. They are certainly happier than the angry people in the teenage stereotypes we all know about. True, some teenagers are very angry, and we need phệ (6. __ recognize__) their needs, but the great majority of teens are not like that at all.

In contrast phệ some stereotypes, most teens believe they must be understanding about differences among (7. ___ individuals ___). Many of them volunteer for community service with disadvantaged people. When they talk about themselves, their friends and their families, they sound positive and proud. Generally, these are very nice kids.

Is this spirit of harmony a change from the past? Only a generation ago, parent child relations were described as the “(8. ___ generation ___) gap”. Yet even then, things were not so bad. Most kids in the 1960s and 1970s shared their parents’ basic values.

Perhaps, however, it is true that American families are growing closer at the beginning of this new millennium. Perhaps there is less phệ fight about, and the (9. ___ dangers ___) of drug abuse and other unacceptable behavior are now well known. Perhaps, compared phệ the impersonal world outside the home, a young person’s family is like a friendly shelter, not a prison. And perhaps parents are (10. ___ acting ___) more like parents than they did 20 or 30 years ago.

D. WRITING

I. Rewrite the following sentences and add the available modal verbs phệ the appropriate position.

1. If you go swimming in the sea, you wear a life jacket. (ought phệ)

If you go swimming in the sea, you ought phệ wear a life jacket.

2. I will tell you my secret, but you tell anyone. (mustn’t)

I will tell you my secret, but you mustn’t tell anyone.

3. You spend too much time playing computer games. You stop that. (must)

You spend too much time playing computer games. You must stop that.

4. Phuong loves chocolate, but she eat too much, or she will gain weight. (oughtn’t phệ)

Phuong loves chocolate, but she oughtn’t phệ eat too much, or she will gain weight.

5. We wear helmets when we ride a motorbike. (have phệ)

We have phệ wear helmets when we ride a motorbike.

6. I book the tickets in advance. (don’t have phệ)

I don’t have phệ book the tickets in advance.

7. Alia, you say rude words like that. (mustn’t)

Alia, you mustn’t say rude words like that.

8. We play table quần vợt. We can play chess instead. (don’t have phệ)

We don’t have phệ play table quần vợt. We can play chess instead.

9. Children put their hands into sockets. That is very dangerous. (mustn’t)

Children mustn’t put their hands into sockets. That is very dangerous.

10. Doctors sometimes work at the weekends and on national holidays. (have phệ)

Doctors sometimes have phệ work at the weekends and on national holidays.

II. Rewrite sentences with the same meaning as sentences given, using the given words and the correct form of modal verbs in parentheses.

1. I advise him phệ stop wasting money on lottery. (ought phệ)

He ought phệ stop wasting money on lottery.

2. It’s necessary for you phệ finish your homework before going phệ bed. (must)

You must finish your homework before going phệ bed.

3. It isn’t necessary for you phệ bring food and drink for lunch. (have phệ)

You don’t have phệ bring food and drink for lunch.

4. Fishing is not allowed in this park. (must)

You mustn’t fish in this park.

5. Every receptionist in our hotel is obliged phệ wear a uniform. (have phệ)

Every receptionist in our hotel has phệ wear a uniform.

6. It’s forbidden phệ sell cigarettes phệ children. (must not)

Shops must not sell cigarettes phệ children.

7. It’s optional for waiters phệ wear a tie. (have phệ)

Waiters don’t have phệ wear a tie.

8. His doctor advises him not phệ drink too much alcohol. (ought phệ)

He ought not phệ drink too much alcohol.

9. It’s obligatory for every employee phệ keep the company’s information secret. (have phệ)

Every employee has phệ keep the company’s information secret.

10. Teachers advise me phệ study English phệ get a good job. (ought phệ)

I ought phệ study English phệ get a good job.

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

  • Tổng hợp bài tập áp dụng Unless Tiếng Anh 11
  • Bộ câu hỏi đoàn luyện xác định dạng đúng của từ Tiếng Anh 11
  • Câu hỏi gián tiếp trong Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

.


Thông tin thêm về Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11

Nhằm giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Wiki Secret xin giới thiệu tới các em tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11 gồm phần tổng hợp từ vị, ngữ pháp và bài tập kèm đáp án, giúp các em ôn tập, đoàn luyện kỹ năng làm đề. Mời các em cùng tham khảo.

Chúc các em đạt kết quả học tập tốt!
BỘ CÂU HỎI RÈN LUYỆN ÔN TẬP HÈ UNIT 1 TIẾNG ANH 11

1. VOCABULARY

afford                                      /ə’fɔ:d/                                                (v.)                  có bản lĩnh chi trả

attitude                                   /’ætɪtju:d/                               (n.)                  thái độ

burden                                   /’bɜ:dn/                                   (n.)                  gánh nặng

casual                                                /’kæʒuəl/                                (adj.)               tầm thường, thường nhật

comfortable                           /’kʌmftəbl/                              (adj.)               thư thái, thư thái

compare                                /kəm’peə(r)/                           (v.)                  so sánh

conflict                                   / kɒnflɪkt/                                (n.)                  cuộc xung đột

control                                    /kən’trəʊl/                               (v.)                  điểu khiển, lãnh đạo

curfew                                    /’kə:fju:/                                  (n.)                  lệnh thiết quân luật

dye                                          /daɪ/                                        (v.)                  nhuộm

elegant                                   /’elɪgənt/                                 (adj.)               tao nhã, thanh tao

flashy                                     /’flæʃi/                                      (adj.)               diện, hào nhoáng

forbid                                      /fə’bɪd/                                    (v.)                  cấm, nghiêm cấm

force                                       /fɔ:s/                                        (v.)                  buộc phải

frustrating                              /frʌs’treɪtɪŋ/                            (adj.)               khó chịu, bực mình

interact                                   /ˌɪntə’rækt/                             (v.)                  tương tác, giao tiếp

judge                                      /dʒʌdʒ/                                   (v.)                  phán xét, bình chọn

mature                                    /mə’tʃʊə(r)/                             (adj.)               trưởng thành, 9 chắn

norm                                       /nɔ:m/                                                 (n.)                  chuẩn mực

obey                                       /ə’beɪ/                                    (v.)                  vâng lời, tuân thủ

pierce                                                 /pɪəs/                                      (v.)                  xấu khuyên (tai, mũi…)

rude                                        /ru:d/                                       (adj.)               thô tục, thô lỗ

sibling                                                /’sɪblɪŋ/                                   (n.)                  anh/ chị/ em ruột

skinny                                                /skɪni/                                     (adj.)              bó sát, ôm sát

spit                                          /spɪt/                                       (v.)                  khạc nhổ

swear                                     /sweə(r)/                                (v)                   thề, chửi thề

tight                                        /taɪt/                                        (adj.)               bó sát, chật

trend                                      /trend/                                                 (n.)                  xu thế

trivial                                       /’trɪviəl/                                   (adj.)               bé nhặt/ nhỏ nhặt

value                                      /’vælju:/                                  (n.)                  trị giá

brand name                           /brænd neɪm/                                    (compound n.) nhãn hàng, nhãn hiệu

bridge the gap                                  /brɪdʒ ðə gæp/                                  (idiom)            hạn chế sự dị biệt

change one’s mind              /tʃeɪndʒ wʌnz maɪnd/                       (idiom)            chỉnh sửa ý kiến

childcare                                /’tʃaɪldkeə(r)/                          (compound n.) việc con cái

conservative                          /kən’sɜ:vətɪv/                                     (adj.)               thủ cựu

disapproval                            /ˌdɪsə’pru:vəl/                                    (n.)                  sự phản đối, ko tán đồng

disrespect                              /ˌdɪsrɪ’spekt/                          (v)                   ko tôn trọng

experienced                          /ɪk’spɪəriənst/                                    (adj.)               có kinh nghiệm

extended family                    /ɪk’stendɪd ‘fæməli/              (compound n.) gia đình đa lứa tuổi

extracurricular activity         /ˌekstrəkə’rɪkjələr æk’ tɪvəti/           (compound n.) hoạt động ngoại khóa

fashionable                           /’fæʃənəbəl/                           (adj.)               hợp thời trang, theo mốt

financial burden                   /faɪ’nænʃ1 ‘bɜ:dən/               (compound n.) gánh nặng nguồn vốn

follow in one’s footsteps      /’fɒləʊ ɪn wʌnz ‘fʊtsteps/     (idiom)            theo bước, kế nghiệp

generation gap                     /ˌdʒenəˈreɪʃən ɡæp/                         (compound n.) khoảng cách giữa các lứa tuổi

homestay                               /’həʊmsteɪ/                            (n)                   du hý nghỉ tại nhà dân

impose … (on sb)                 /ɪm’pəʊz/                                (v. phr.)          áp đặt cái gì vào người nào

junk food                                /ˈdʒʌŋk ˌfuːd/                                     (compound n.) đồ ăn vặt

multi-generational                /ˈmʌlti ˌdʒenəˈreɪʃənl/          (adj.)               đa lứa tuổi, nhiều lứa tuổi

nuclear family                                   /ˈnjuːkliə ˈfæməli/                  (compound n.) gia đình hạt nhân

objection                                /əbˈdʒekʃən/                          (n.)                  sự kháng cự

open-minded                                    /ˈəʊpən ˈmaɪndɪd/               (adj.)               linh hoạt

outweigh                                /ˌaʊtˈweɪ/                               (v)                   vượt bậc, nhiều hơn

perception                             /pəˈsepʃən/                            (n.)                  nhận thức

perspective                            /pəˈspektɪv/                           (n.)                  góc nhìn/ ý kiến

privacy                                   /ˈprɪvəsi/                                (n.)                  sự riêng tây

relaxation                               /ˌri:lækˈseɪʃən/                      (n.)                  thư giãn, tiêu khiển

responsible                           /rɪˈspɒnsəbəl/                                   (adj.)               có bổn phận, chịu bổn phận

state-owned                          /steɪt əʊnd/                            (adj.)               thuộc về nhà nước

soft drink                                /ˌsɒft ˈdrɪŋk/                          (n.)                  nước ngọt, đồ uống có ga

table manners                                   /ˈteɪbəl ˈmænərz/                 (compound n.) cung cách xử sự tại bàn ăn

taste in                                   /teɪst ɪn /                                (n. phr.)          sở thích về, khiếu thẩm mỹ về

viewpoint                               /ˈvjuːpɔɪnt/                             (n.)                  ý kiến

work out                                 /wɜ:k aʊt/                               (phr. v.)          tìm ra

2. GRAMMAR REVIEW

Modal Verbs: Must vs. Have phệ, Should vs. Ought phệ

2.1. Giới thiệu chung về động từ khiếm khuyết

2.1.1. Cách sử dụng

Động từ khiếm khuyết được dùng để nêu lên bản lĩnh tiến hành hành động, sự buộc phải, bản lĩnh xảy ra của sự việc, vv.

2.1.2. Vẻ ngoài

– Theo sau chủ ngữ và đứng trước động từ nguyên thể ko có “phệ”

– Không chia theo chủ ngữ (trừ trường hợp “have phệ”)

– Thêm “not” phía sau lúc ở dạng phủ định (trừ trường hợp “have phệ”)

Tỉ dụ: I must go. (Tôi phải đi rồi.)

He should not disturb her now. (Anh ta ko nên làm phiền cô đó khi này.)

2.2. So sánh must và have phệ

2.2.1. Dạng khẳng định

Must: Diễn tả sự nhu yếu hay buộc phải mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

S+ must + V

Tỉ dụ: I must finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Im going phệ have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.)

Have phệ: Diễn tả ý buộc phải mang tính khách quan (do quy tắc, luật lệ hay người khác quyết định)

S+ have phệ/ has phệ/ had phệ/ … + V

Tỉ dụ: I have phệ finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Tomorrow is the deadline. (Ngày mai là hạn cuối.)

2.2.2. Dạng phủ định

Must not: Diễn tả ý cấm đoán

S+ must not (mustn’t) + V

Tỉ dụ: You must not eat that. (Bạn ko được phép ăn cái ấy.)

Cảnh huống: It’s already stale. (Nó đã bị thiu rồi.)

Not have phệ: Diễn tả ý ko cần phải làm gì

S+ do not (don’t)/ does not (doesn’t) did not (didn’t)/ will not (won’t)/ … + have phệ + V

Tỉ dụ: You do not have phệ eat that. (Bạn ko cần phải ăn thứ ấy.)

Cảnh huống: I can see you dislike that. (Mình có thể thấy rằng bạn ko thích nó.)

2.3. So sánh should và ought phệ

2.3.1. Dạng thức

– Dạng khẳng định:

S+ should + V

S+ ought phệ + V

Tỉ dụ: You should see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

You ought phệ see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

– Dạng phủ định:

S+ should not (shouldn’t) + V

S+ ought not phệ (oughtn’t phệ) + V

Tỉ dụ: Mrs. Smith shouldn’t keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Mrs. Smith oughtn’t phệ keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Xem xét: Dạng thức phủ định của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức phủ định của “should”

– Dạng nghi vấn:

Should +S+V

Ought + S + phệ + V

Tỉ dụ: Should we care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Ought we phệ care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Xem xét: Dạng thức nghi vấn của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức nghi vấn của “should”

2.3.2. Cách sử dụng

– Điểm giống: Cả “should” và “ought phệ” được sử dụng lúc hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.

Tỉ dụ: You should learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

You ought phệ learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

– Điểm khác: Giữa “should” và “ought phệ” có sự dị biệt bé trong sắc thái của lời khuyên.

Should

Ought phệ

Phục vụ lời khuyến mang tính chủ quan, trình bày ý kiến tư nhân của người nói

Dùng với những lời khuyên mang nhân tố khách quan, nghĩa là có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh như quy tắc, trách nhiệm hay luật lệ

Tỉ dụ: Linda should go phệ bed early.

           (Linda nên đi ngủ sớm.)

Tỉ dụ: Emily ought phệ finish the report by 10 a.m. (Emily nên xong xuôi bản báo cáo trước 10 giờ sáng.)

3. PART 2: EXERCISES

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. bought             B. daughter               C. cough                    D. sight

2. A. sure                   B. soup                      C. sugar                     D. machine

3. A. but                     B. bury                       C. nut                         D. young

4. A. measure                       B. decision                C. permission                        D. pleasure

5. A. dose                  B. chose                    C. close                      D. lose

6. A. position                         B. oasis                      C. desert                    D. resort

7. A. stone                 B. zone                      C. phone                    D. none

8. A. give                   B. five                                     C. hive                        D. dive

9. A. switch                B. stomach                C. match                    D. catch

10. A. study               B. ready                     C. puppy                    D. occupy

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. facility                B. characterize         C. irrational                D. variety

2. A. agreement       B. elephant               C. mineral                  D. violent

3. A. professor          B. typical                    C. accountant                       D. develop

4. A. electrician         B. majority                 C. appropriate                       D. traditional

5. A. decay                B. vanish                   C. attack                    D. depend

B. VOCABUALRY AND GRAMMAR

I. Choose the odd one out.

1. trend                      sibling                                    prayer                                     afford   

2. casual                    rude                            conflict                       studious

3. sibling                    obey                           norm                           attitude

4. elegant                  comfortable               frustrating                  trend

5. trivial                      dye                              browse                       afford

6. conflict                   burden                       norm                           mature

7. rude                        skinny                                    tight                            pierce

8. curfew                    flashy                         value                          trend

9. attitude                  tight                            skinny                                    rude

10. interact                swear                         spit                              studious

II. Complete the sentences using the given words.

mustn’t                       don’t have phệ                        should                                    ought

1. You ______ don’t have phệ _______ type your essay but if you want, you can do it.

2. I  ________ mustn’t         ________ go home too late. My parents are very strict.

3. She is an expert adviser; thus, I think you _______ ought _________ phệ ask her for some advice.

4. You ________ should ________ ask your teacher if you don’t understand the lesson.

shouldn’t        have phệ                      ought not                   must

5. I __________ have phệ _________ finish homework before going phệ class. My teacher is rather strict.

6. We _________ must _________ show respect phệ our parents.

7. I think you _________ shouldn’t _________ stay up late because it is not good for your health.

8. If you want phệ help your friend, you _________ ought not ________ phệ do her homework. Instead, you should show her how phệ do it by herself.

III. Choose one of the two bold words which best completes the sentences.

1. It’s cold. You should/shouldn’t turn on the fan.

2. You ought not phệ/ought phệ do homework before you go out with your friends.

3. You should/shouldn’t eat plenty of fruit or vegetables every day in order phệ keep healthy.

4. You must/mustn’t eat in the class.

5. You ought phệ/ought not phệ drink a lot of water every day.

6. I must/have phệ submit my homework before 12 o’clock because the deadline is 12 o’clock.

7. I must/have phệ stay at home phệ take care of my children.

8. My friend says: “You don’t have phệ/mustn’t drink champagne. You can have a coke or fruit juice instead.

9. You don’t have phệ/mustn’t drink if you’re going phệ drive afterwards.

10. You don’t have phệ/mustn’t pick up Tom at the airport because Judy will pick him up.

IV. Fill in the gaps with “must” and “have phệ”. Use the negative form if necessary.

1. Tomorrow is Mai’s birthday. I ______ must _____ buy a present for her.

2. We might ______ have phệ _____ leave earlier than we expected.

3. If you feel better, you ______ don’t have phệ _______ take medicine any more.

4. I ______ have phệ _____ leave home at 6:00 because I have an appointment at 7:00.

5. You _____ must not_____ eat a lot before doing the exercise. If you do, you might get into some trouble with your stomach.

6. We couldn’t find a better present so we _____had to______ choose this one.

7. If you are a member of the club, you ______do not have to___ pay phệ use these facilities because they are included in the membership fee.

8. I had the flu, so I _____had to______ stay in the bed for two days.

9. If you are under 18 years old, you _____mustn’t _____ ride a motorbike.

10. All students _____have to_____ wear uniforms on Mondays.

V. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. You will get into trouble if you come back home after the ____.

A. norm                      B. curfew                   C. value

2. She doesn’t want phệ waste her money on clothes, so she ignores the ____ fashion trend.

A. comfortable          B. current                   C. mature

3. When you ride a motorbike, you must ____ the general road rules.

A. judge                     B. force                      C. obey

4. I decided phệ get my nose ____ last week.

A. pierced                  B. forbade                 C. afforded

5. Instead of ____ someone by their appearance, you should get phệ know them better.

A. swearing               B. judging                  C. controlling

6. Having two children in a family is becoming the ____ in some Asian countries.

A. norm                      B. privacy                  C. conflict

7. For a change, why don’t you ____ your hair red?

A. control                   B. force                      C. dye

8. My parents do not want me phệ wear ____ dresses because they think that they aren’t suitable for my age.

A. tight                        B. casual                   C. rude

9. I don’t understand why you like ____ clothes. They are too bright and young for your age.

A. flashy                    B. fashionable          C. comfortable

10. She whispered a ____ that her sibling wouldn’t die.

A. sibiling                  B. burden                  C. prayer

VI. Complete the following sentences using the given words.

elegant                       trivial               compared                  forbid

frustrating                  afford              conflict                        interacts

1. His conservative character would frequently bring him into _______ conflict ______ with others.

2. She is really beautiful in that _______ elegant ____ dress.

3. The challenges I must face were nothing ______ compared _______ phệ yours.

4. It is ______ frustrating ________ that I must be responsible for all what they did.

5. I have no time phệ care about such ________ trivial ______ things.

6. My parents ______ forbid ______ me phệ be rude phệ others.

7. It is really interesting phệ see how everyone ______ interacts ______ in the party.

8. It’s hard phệ believe that she can ______ afford_______ a new house on her salary.

VII. Match each phrase on the left with its definition on the right.

1. Extended family A

 

A. A big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

2. Generation gap C

B. A family that consists of parents and children.

3. Nuclear family B

C. The difference in attitudes or behaviors between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.

4. Extracurricular activity

E

D. The rules of behavior that are typically accepted while people are eating at the table.

5. Viewpoint F

 

E. An activity that can be done by students but not a part of school or college course.

6. Table manners D

F. A person’s opinion about the subjects.

VIII. Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.

1. The elderly are more _______CONSERVATIVE________ about their eating habit. (CONSERVATIVELY)

2. They raised serious _______ OBJECTIONS_______ phệ the proposal. (OBJECT)

3. Thanks phệ his _____ OPEN-MINDEDNESS _____, every misunderstanding is cleared up. (OPEN MINDED)

4. He shouldn’t treat his parents _____ DISRESPECTFULLY_____. (DISRESPECT)

5. My wife is ____RESPONSIBLE______ for cooking meals. (RESPONSIBILITY)

6. Teenagers like catching up with ______ FASHIONNABLE______ clothes, which puts a financial burden on their parents. (FASHION)

7. We are in need of ______ EXPERIENCED_____ professionals for this subject. (EXPERIENCE)

8. There are at least three ___GENERATIONS__ living under the same roof in my family. (GENERATIONAL)

IX. Complete the following sentences using the given words.

change your mind                impose                      good taste in

bridge the gap                      follows in

1. If you want phệ succeed in that aspect, you must _____ change your mind _____.

2. I don’t want phệ ________ impose _______ my decisions on my children.

3. Open communication can _______ bridge the gap _______ between parents and children.

4. She ______ follows in _______ her mother’s footsteps, becoming a doctor.

5. The fashion designer has exercised _______ good taste in _______ her use of various colors and patterns.

state-owned                           open-minded                       work out

financial burden                    homestay

6. She must shoulder the _____ financial burden ______ after her husband’s death.

7. Scientists are discussing phệ ______ work out ________ the best solution phệ this problem.

8. We recommend _______ homestay ______ for students who want phệ live with local families.

9. Parents tend phệ be more ________ open-minded ______ about the children’s hairstyles.

10. After graduating from his university, he wants phệ have a job in a _____ state-owned ____ company.

X. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. This plan can’t be carried out because of the widespread public ____.

A. relaxation              B. disapproval                       C. perception

2. It is not ____ phệ wear these trousers at the moment.

A. experienced         B. fashionable                      C. conservative

3. You should weigh up the pros and cons of the ____ living.

A. objection               B. responsible                                  C. multi-generational

4. It is important for parents phệ respect children’s ____.

A. privacy                  B. relaxation                          C. rudeness

5. The advantages of this plan ____ its disadvantages.

A. disrespect                         B. outweigh                           C. work out

C. READING

I. Read and do the tasks below.

The generation gap, which refers phệ a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads phệ numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young phệ protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend phệ make a great attempt phệ help their children phệ discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want phệ be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try phệ catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem phệ be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing phệ conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them phệ seize. However, their parents try phệ impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way phệ solve the matter is open communication phệ create mutual trust and understanding.

Task 1. Decide whether the following statements are True, False or Not Given.

1. According phệ the passage, the relationship between parents and children is                   False

not easily destroyed by the family conflicts.

2. As children get older, parents let them live on their own way and do what                       False

they are interested in.

3. Teenagers try phệ please their parents by wearing traditional clothes.                                Not Given

4. Parents want children phệ follow their wishes in deciding the education and                     True

future jobs.

5. Some parents indulge their children with expensive brand name clothes.                        Not Given

6. In order phệ bridge the gap between the old generation and the younger one,                  True

open communication phệ promote mutual understanding is the vital key.

Task 2. Choose the best answers for the following questions.

1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young phệ live independently.

C. Because they think that children can’t protect themselves well.

2. The word “offspring” in the second paragraph refers phệ ____.

A. parents                  B. children                             C. mind

3. What do parents usually do phệ help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children phệ explore the outside world.

4. Which kinds of clothes do teenagers want phệ wear?

A. latest fashionable clothes                      B. casual clothes                  C. shiny trousers and tight tops

5. According phệ the passage, what are parents’ viewpoints about the teenagers’ clothes?

A. Teenagers’ clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers’ clothes are too short and ripped.

C. Teenagers’ clothes are contrary phệ the accepted standards and values of the society.

6. Why do teenagers want phệ choose their university or career?

A. They want phệ explore the world on their own.

B. They want phệ decide their future by themselves.

C. Both A and B are correct.

7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning phệ ____.

A. catch                      B. choose                              C. find

8. Which can be the best title for the passage?

A. Where do parent-child conflicts come from?

B. How are children different from their parents?

C. How do we bridge the generation gap?

II. Read Lan’s letter about her family rules and select the best option for each blank.

do morning exercise                        keep my room tidy               help around

respect                                   swear                                     go out

88 Lang Street

Hanoi, Vietnam

June 12th, 2017

Dear Sam,

Hi! How are you? I’m overjoyed that you’re going phệ stay with my family in one month. In the previous letter, you asked me about our family rules and now, I will tell you about them. Each family has its own rules and mine has a few. Here are some rules of my family. My parents want me phệ (1.) ____ help around ____

with the housework and other home duties as they think that all family members should share housework. What’s more, they tell me phệ take my studies seriously. They said that learning is very important and it has great influence on my future. Other rules in my family are that I should (2.) ___ do morning exercise __ every day phệ stay fit and healthy and always (3.) ____ keep my room tidy ___. Apart from these, I am not allowed

phệ (4.) _____ go out _______ late in the evening because this is dangerous. Last but not least, they ask me phệ (5.) _______ respect ________ elderly and forbid me phệ (6.) ______ swear ______. I think that family rules play an integral role in helping family members understand one another and improve their own behaviors. If you have any questions, please let me know. I hope you will enjoy your time in Vietnam. I’m looking forward phệ meeting you.

Lots of love,

Lan

III. Fill in each blank with one suitable word.

by                                differences               generational              younger

comparison               history                        because                    phệ

A generation gap

A generation gap is a popular term used phệ describe big (1) ___ differences ____ between people of a younger generation and their elders. This can be defined as occurring “when older and (2) ____ younger ____

people do not understand each other (3) _____ because _____ of their different experiences, opinions, habits and behavior.” Although some (4) _____ generational ____ differences have existed throughout

(5) _____ history ________, during this era differences between the two generations grew significantly in (6) _____ comparison ______ with previous times, particularly with respect (7) _______to_______ such matters as musical tastes, fashion, drug use, culture and politics. This may have been magnified (8) ____by___ the unprecedented size of the young Baby Boomer generation, which gave it unprecedented power, influence, and willingness phệ rebel against social norms.

D. WRITING

I. Complete the sentences without changing the meaning.

1. They think that it is a good idea for me phệ do voluntary work. (I)

They think that I should do voluntary work / ought phệ do voluntary work.

2. They insist that I should come home at 9 o’clock every night. (make)

They make me come home at 9 o’clock every night.

3. It is very important for us phệ do well at school. (must)

We must do well at school.

4. It is not necessary for me phệ agree with everything my parents say. (not have)

I don’t have phệ agree with everything my parents say.

5. My parents never let me forget phệ do my homework. (remind)

My parents always remind me phệ do my homework.

6. They always refuse phệ allow me phệ stay overnight at my friend’s house. (never let)

They never let me stay overnight at my friend’s house.

7. My mother expects me phệ work as a teacher like her. (It is my mother’s wish)

It is my mother’s wish that I should work as a teacher like her.

8. I can go out with my friends at the weekend. (allow)

I am allowed phệ go out with my friends at the weekend.

II. Rewrite each sentence using the word(s) in the brackets, without changing its meaning.

1. If I were you, I would spend more time talking with my children. (should)

You should spend more time talking with your children.

2. John doesn’t get permission phệ use that computer. (mustn’t)

John mustn’t use that computer.

3. It is necessary that people who work here leave by 6 p.m. (must)

People who work here must leave by 6 p.m.

4. Every staff isn’t allowed phệ smoke or eat in the office. (mustn’t)

Every staff mustn’t smoke or eat in the office.

5. Customers are advised phệ check their luggage before leaving the airport. (ought phệ)

Customers ought phệ check their luggage before leaving the airport.

6. It is forbidden for students phệ cheat in the exam. (mustn’t)

Students mustn’t cheat in the exam.

7. Ms. Ly is in charge of cleaning the floor every day. (has phệ)

Ms. Ly has phệ clear the floor every day.

8. You are not allowed phệ take photographs in the museum. (mustn’t)

You mustn’t take photographs in the museum.

9. It would be a good idea for you phệ share the housework with your mother. (ought phệ)

You ought phệ share the housework with your mother.

10. It is not necessary for Jack phệ call Ben today. (doesn’t have phệ)

Jack doesn’t have phệ call Ben today.

PART 3: TEST YOURSELF

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. adopt                 B. involve                  C. stroll                      D. follow

2. A. exist                  B. mind                      C. inspire                   D. provide

3. A. refusal               B. music                     C. student                  D. studying

4. A. lecturer             B. medium                 C. inventor                 D. president

5. A. teach                 B. cheer                     C. characterize         D. watch

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. actor                  B. commit                  C. fashion                  D. motion

2. A. education         B. industrial               C. intelligent              D. traditional

3. A. industry                         B. refugee                 C. magazine              D. Japanese

4. A. freedom                        B. contact                  C. furnish                  D. disturb

5. A. independence B. impractical                        C. education             D. entertainment

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Fill in each blank with the given word.

nuclear family                       generation gap                     hairstyle

school children                     junk food

1. Why is there a _____ generation gap ________ between parents and children?

2. Why are soft drinks and ______ junk food ________ not good for our health?

3. Do you think ________ school children ______ should wear uniforms?

4. Is the _________ nuclear family ________ the perfect type of family?

5. Have your parents ever complained about your _______ hairstyle ________?

II. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “must”.

1. You ________must_________ study harder phệ get better marks.

2. The boy is only twelve years old. He _______ must not _________ ride a motorbike.

3. Jimmy, you _______ must not __________ bite nails.

4. My classmate is very ill. She _______ must _________ see a doctor as soon as possible.

5. Your hands are dirty. You _______ must _________ wash them before meal.

6. We ________ must __________ brush our teeth at least once a day.

7. Children _______ must not _________ play with dangerous objects like knives and matches.

8. Students _________ must not _________ use mobile phones during the test.

9. Babies __________ must __________ go phệ bed early.

10. You _________ must not __________ be impolite phệ elderly people.

III. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “have phệ”.

1. Secretaries ________ have phệ ___________ answer the phone. That is a part of their job.

2. Jason and Linda are on holiday. They ______do not have to_____ go phệ school today

3. He _______doesn’t have to_______ come if he doesn’t want phệ join with us.

4. You _______ doesn’t have phệ ______ worry about me! I am ok now.

5. Lam ________has to_________ leave her house at 6.30 a.m. in order phệ get phệ her school at 7 a.m.

6. All the students _______ have phệ ________ obey the school rules.

7. Today she doesn’t have the literature lesson, so she ________ doesn’t have phệ ____ bring her literature book.

8. I _______ have phệ __________ take these books back phệ the school library on time or I will get a fine.

9. There is a lift in this building, so we ______ do not have phệ _____ climb the stairs.

10. Susan doesn’t like her new job. Sometimes she _______has to___ work at weekends.

IV. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “ought phệ”.

1. You ______ ought phệ _________ study harder phệ get better marks.

2. They _______ought not to_______ be angry. It isn’t good for their health.

3. A: It’s so cold.

    B: You ______ ought phệ ________ put on your thick coat before going out.

4. If somebody steals your wallet, you ________ ought phệ _________ tell the police.

5. You ______ ought not phệ _________ buy that meat. It doesn’t look fresh enough.

6. She _______ ought not phệ _______ stay up too late at night as she may feel tired in the morning.

7. Candidates ______ ought not phệ ____ wear shorts and a T-shirt phệ a job interview.

8. It’s raining. If you don’t want your dress phệ get wet, you ________ ought phệ ________ take an umbrella.

9. You are driving too fast. You _______ ought phệ _____ slow down.

10. Lisa _______ ought not phệ __________ treat her younger sister badly. It makes her very unhappy.

V. Choose the incorrect underlined part in the following sentences.

1. You (A) have phệ (B) made sure that children (C) don’t play outside alone.

2. You (A) mustn’t (B) uses the motorbike without a driver’s license. It’s (C) against the law.

3. Drivers (A) haven’t (B) phệ stop at (C) yellow traffic lights.

4. You (A) ought (B) phệ taking him (C) phệ the emergency room.

5. During the lesson, (A) does you (B) have (C) phệ listen phệ your teacher carefully and take notes quickly.

6. Students (A) don’t have phệ (B) consume (C) food or drink in the class or in the library.

7. Get out of the grass! (A) You (B) must walk on the grass (C) here.

8. The baby (A) is sleeping. (B) You (C) don’t have phệ shout.

9. Lien, we (A) must (B) are (C) quicker or we will miss the last train phệ Hai Phong city.

10. You (A) have phệ (B) feed the dog. (C) I’ve already fed it.

VI. Cross out the wrong part in the following sentences.

1. You don’t have phệ/ must eat anything you don’t like.

2. If you don’t want phệ have a sore throat, you don’t have phệ/ oughtn’t phệ drink too much iced water.

3. Flight attendants have phệ/ mustn’t take care of passengers on the plane.

4. During the lesson, students don’t have phệ/ mustn’t leave class without the teacher’s permission.

5. Her mother cooks for her, so she herself doesn’t have phệ/mustn’t cook.

6. Smokers don’t have phệ/ mustn’t smoke in public places. This is stated in a new law.

7. Drinks are không tính tiền for today. It means that you don’t have phệ/mustn’t pay money for drinks today.

8. Kelvin won the lottery last year, so he doesn’t have phệ/mustn’t work now.

9. According phệ the company regulations, staff have phệ/ must finish their work with highest efficiency.

10. To be healthy, we mustn’t/ ought phệ eat healthful food and do the exercise regularly.

C. READING

I. Read the text and do the following task.

Types of Families

A family is a group of people that have a common ancestor. They usually live together in the same house. Although it is a fact that not all families are the same, they can be categorized into different types.

A nuclear family consists of parents and their children living together. In many countries in Europe and North American this is the most common form of family. There are three types of nuclear families. In the first type the father works and the mother cares for the children. In the second type, the mother works and the father stays at home with the children. In the third type of family, both parents work. This last type of family is the most common in the USA and Canada.

In an extended family, different family members such as grandparents, aunts, uncles and cousins live together. In many areas of the world, such as Asia, the Middle East, Africa, Latin America, and Southern Europe, this type of family is common.

Recently in some countries, couples are choosing phệ have only one child. These types of families are called single child families. Some people believe that children raised in these kinds of families are spoilt, selfish and lonely. But research doesn’t support this.

Some families have no children at all. The couples that make up these families sometimes make the choice not phệ have children because they want phệ have more không tính tiền time. Some couples choose not phệ have children for financial reasons.

Families with only one parent are called single parent families. There are several causes of these types of families. The first reason is divorce. Another reason is that the one of the parent dies, leaving the surviving parent widowed. Additionally, some parents never get married in the first place.

When the husband or wife in a marriage brings children with them from a past marriage, this is called a blended or reconstituted family. This type of family has become more common due phệ the increase in divorces. For some children this kind of family can be good because there are two parents, instead of just one. But there can also be some difficulties as the two new families try phệ become one.

As the basis of all societies, families of all types are very important. This is true now and will be true in the future as well.

 

Match each description of a family on the left with a type of family on the right.

1. Two years ago Darrel and Tanya got married. Before they got married Darrel had three sons and Tanya had a daughter. Now they all live together.

Childless Family 4

2. Hiroshi’s wife died several years ago of cancer. He now raises his two sons Tomo and Taiki by himself.

Blended Family 1

 

3. Jose and Maria live with their 3 children. They also live with their parents, an uncle and an aunt.

Single Child Family 5

4. Husband and wife Dalee and Meegung have been married for two years. They are both very successful business people and don’t have any children.

Nuclear Family 6

5. Harry and his wife Jane have been married for six years. They have one daughter named Melissa.

Extended Family 3

6. Jack and Betty, who have been married for over 15 years, have two children named Daniel and Chirstine.

Single Parent Family 2

II. Read the text and answer the questions.

Teenagers today are undergoing lots of changes. They are between the ages of 13 phệ 19. Many of them are undergoing physical and emotional changes. These are the stages in the teenagers that are unavoidable.

The teenage life is full of happiness, sadness, enjoyment and it can be interesting too. This is because in the teenage life that a teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas. They may be in a stage of conflict like undergoing puppy love. This is only a normal part of life.

Making friends is part and parcel of a teenager’s life. The teenager should enjoy life by making friends with peers and participate in healthy activities such as camping, picnic, kayaking, swimming and so on. Through friends, a teenager learns phệ joke, laugh and play phệ release stress and tension. By making friends, the teenager learns phệ sweeten his or her joys and even eases the bitterness of life’s downtime.

Many teenagers are very conscious of their physical outlook. It is at this part of their life that beauty strikes as the main self-image. They love phệ follow up with the latest trends for dressing, hairstyle and even look good with their physical image. Some girls and boys go on a crash diet phệ slim down in order phệ look attractive. Others may suffer from acne and pimples that may scar their external beauty.

Another stage in a teenager is the teenager’s love life. There are chemical changes in the body and so the teenager tends phệ have a sense of feelings for the opposite sex. They will experience love and rejection. These sometimes will affect their studies.

Parents tend phệ play a role in a teenager’s life. Parents today are overly concern over their children’s well-being. They like phệ control their freedom and have a say what the teenagers do. Hence, we have cases of disagreements, disputes, quarrels and even runaways from homes among some teenage girls.

There are also negative problems that may pop out during a teenage life. A teenager is not well guided may fall into the wrong path. Some teenagers are involved in drugs trafflicking, smoking, drinking and smuggling of illegal products into the country. Others tend phệ vent their anger by vandalizing public property. We have those with no regard and respect for the elders.

The mass media has an influence over the lives of many teenagers. Violent action movies, obscene shows and pornography surfed from the Internet can bring a disastrous effect on a teenager’s life. There will be more harm than good if nothing is done.

1.         From paragraph 1

(a) What is the age range of a teenager?

(b) What are the changes that a teenager undergoes?

(a) In the 13 phệ 19 age range.

(b) Physical and emotional changes.

2.         From paragraph 2

(a) Why is it that a teenage life is full of ups and downs?

(b) What kind of conflict does a teenage face?

(a) A teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas.

(b) The teenager undergoes puppy love.

3.         From paragraph 3

List activities that a teenager can get involved in.

Camping, picnic, kayaking and swimming.

4.         From paragraph 4

What are the things that a teenager likes phệ keep up phệ date with?

Dressing, hairstyle, physical image.

5.         From paragraph 8

State why parents are worried about their teenagers. Answer in your own words.

Parents are worried about their teenagers because of the influence from the mass media such as violent movies, obscene shows and pornography that may have a diverse effect over the youngsters.

III. Read an article about how phệ make a list of family rules and answer reading comprehension questions.

Family Rules

Would you like phệ have a boss who didn’t specify what the rules were in your work place but punished you if you broke these unknown rules? You would feel pretty frustrated, wouldn’t you? That’s how children feel when they are punished for breaking rules that have never been explained phệ them. Family rules are necessary phệ make clear what is expected of children and phệ outline punishments for misbehavior and rewards for good behavior.

When creating a list of family rules remember phệ be specific both in what is expected and the punishment or reward. Gather the family together when creating the list of family rules. Involve children in the creation of the rules and get their input as phệ appropriate rewards or punishments. Explain phệ children why youd like phệ include certain rules. They’ll accept them more if they understand that they are for their own benefit and safety.

You can create the list of rules in the form of a contract which all family members sign. Before completing the contract make sure that all family members are in agreement as phệ the wording of the rules and the punishments or rewards for each rule.

Once the rules have been created, remember phệ be consistent with their enforcement. The list of rules doesn’t mean anything unless it is consistently enforced.

1. Why do we need a list of family rules?

To clarity what’s expected of children.

2. Why should we explain phệ children the reason behind the rules?

They will be more willing phệ accept them.

3. Who should sign the family rules contract?

The parents and children.

4. What could happen if you don’t consistently enforce the rules?

Children won’t take the contract seriously.

IV. Read and fill in the blanks.

recognize                   dangers                      generation                 acting             understand

individuals                 according                   along                          control            teens

(1. _____ according ____) phệ the results of a survey in USA WEEKEND Magazine, there isn’t really a generation gap. The magazine’s “Teens & Parents” survey shows that today’s generation of young people generally get (2. ____ along _____) well with their parents and appreciate the way they’re being raised. Most feel that their parents (3. ___ understand ___) them, and they believe their parents consider family as the No. 1 priority in their lives. Although more than a third of (4. ___ teens _____) have something in their rooms they would like phệ keep secret from their parents, it is usually nothing more harmful than a diary or a CD.

Such results may seem surprising in the context of the violent events that people hear about in the media. Maybe because of the things they hear, parents worry that their own kids might get out of (5. __ control __) once they reach the teenage years. However, the facts in the survey should make us feel better. The survey shows us that today’s teens are loving and sensible. They are certainly happier than the angry people in the teenage stereotypes we all know about. True, some teenagers are very angry, and we need phệ (6. __ recognize__) their needs, but the great majority of teens are not like that at all.

In contrast phệ some stereotypes, most teens believe they must be understanding about differences among (7. ___ individuals ___). Many of them volunteer for community service with disadvantaged people. When they talk about themselves, their friends and their families, they sound positive and proud. Generally, these are very nice kids.

Is this spirit of harmony a change from the past? Only a generation ago, parent child relations were described as the “(8. ___ generation ___) gap”. Yet even then, things were not so bad. Most kids in the 1960s and 1970s shared their parents’ basic values.

Perhaps, however, it is true that American families are growing closer at the beginning of this new millennium. Perhaps there is less phệ fight about, and the (9. ___ dangers ___) of drug abuse and other unacceptable behavior are now well known. Perhaps, compared phệ the impersonal world outside the home, a young person’s family is like a friendly shelter, not a prison. And perhaps parents are (10. ___ acting ___) more like parents than they did 20 or 30 years ago.

D. WRITING

I. Rewrite the following sentences and add the available modal verbs phệ the appropriate position.

1. If you go swimming in the sea, you wear a life jacket. (ought phệ)

If you go swimming in the sea, you ought phệ wear a life jacket.

2. I will tell you my secret, but you tell anyone. (mustn’t)

I will tell you my secret, but you mustn’t tell anyone.

3. You spend too much time playing computer games. You stop that. (must)

You spend too much time playing computer games. You must stop that.

4. Phuong loves chocolate, but she eat too much, or she will gain weight. (oughtn’t phệ)

Phuong loves chocolate, but she oughtn’t phệ eat too much, or she will gain weight.

5. We wear helmets when we ride a motorbike. (have phệ)

We have phệ wear helmets when we ride a motorbike.

6. I book the tickets in advance. (don’t have phệ)

I don’t have phệ book the tickets in advance.

7. Alia, you say rude words like that. (mustn’t)

Alia, you mustn’t say rude words like that.

8. We play table quần vợt. We can play chess instead. (don’t have phệ)

We don’t have phệ play table quần vợt. We can play chess instead.

9. Children put their hands into sockets. That is very dangerous. (mustn’t)

Children mustn’t put their hands into sockets. That is very dangerous.

10. Doctors sometimes work at the weekends and on national holidays. (have phệ)

Doctors sometimes have phệ work at the weekends and on national holidays.

II. Rewrite sentences with the same meaning as sentences given, using the given words and the correct form of modal verbs in parentheses.

1. I advise him phệ stop wasting money on lottery. (ought phệ)

He ought phệ stop wasting money on lottery.

2. It’s necessary for you phệ finish your homework before going phệ bed. (must)

You must finish your homework before going phệ bed.

3. It isn’t necessary for you phệ bring food and drink for lunch. (have phệ)

You don’t have phệ bring food and drink for lunch.

4. Fishing is not allowed in this park. (must)

You mustn’t fish in this park.

5. Every receptionist in our hotel is obliged phệ wear a uniform. (have phệ)

Every receptionist in our hotel has phệ wear a uniform.

6. It’s forbidden phệ sell cigarettes phệ children. (must not)

Shops must not sell cigarettes phệ children.

7. It’s optional for waiters phệ wear a tie. (have phệ)

Waiters don’t have phệ wear a tie.

8. His doctor advises him not phệ drink too much alcohol. (ought phệ)

He ought not phệ drink too much alcohol.

9. It’s obligatory for every employee phệ keep the company’s information secret. (have phệ)

Every employee has phệ keep the company’s information secret.

10. Teachers advise me phệ study English phệ get a good job. (ought phệ)

I ought phệ study English phệ get a good job.

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

Tổng hợp bài tập áp dụng Unless Tiếng Anh 11
Bộ câu hỏi đoàn luyện xác định dạng đúng của từ Tiếng Anh 11
Câu hỏi gián tiếp trong Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

Tổng hợp bài tập áp dụng Unless Tiếng Anh 11

978

Bộ câu hỏi đoàn luyện xác định dạng đúng của từ Tiếng Anh 11

435

Câu hỏi gián tiếp trong Tiếng Anh

316

So sánh kép trong Tiếng Anh

943

Tổng hợp 265 cấu trúc Tobe trong Tiếng Anh

410

Bài tập tăng lên Unit 1 The Generation Gap Tiếng Anh 11

6091

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Nhằm giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Wiki Secret xin giới thiệu tới các em tài liệu Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11 gồm phần tổng hợp từ vị, ngữ pháp và bài tập kèm đáp án, giúp các em ôn tập, đoàn luyện kỹ năng làm đề. Mời các em cùng tham khảo.

Chúc các em đạt kết quả học tập tốt!
BỘ CÂU HỎI RÈN LUYỆN ÔN TẬP HÈ UNIT 1 TIẾNG ANH 11

1. VOCABULARY

afford                                      /ə’fɔ:d/                                                (v.)                  có bản lĩnh chi trả

attitude                                   /’ætɪtju:d/                               (n.)                  thái độ

burden                                   /’bɜ:dn/                                   (n.)                  gánh nặng

casual                                                /’kæʒuəl/                                (adj.)               tầm thường, thường nhật

comfortable                           /’kʌmftəbl/                              (adj.)               thư thái, thư thái

compare                                /kəm’peə(r)/                           (v.)                  so sánh

conflict                                   / kɒnflɪkt/                                (n.)                  cuộc xung đột

control                                    /kən’trəʊl/                               (v.)                  điểu khiển, lãnh đạo

curfew                                    /’kə:fju:/                                  (n.)                  lệnh thiết quân luật

dye                                          /daɪ/                                        (v.)                  nhuộm

elegant                                   /’elɪgənt/                                 (adj.)               tao nhã, thanh tao

flashy                                     /’flæʃi/                                      (adj.)               diện, hào nhoáng

forbid                                      /fə’bɪd/                                    (v.)                  cấm, nghiêm cấm

force                                       /fɔ:s/                                        (v.)                  buộc phải

frustrating                              /frʌs’treɪtɪŋ/                            (adj.)               khó chịu, bực mình

interact                                   /ˌɪntə’rækt/                             (v.)                  tương tác, giao tiếp

judge                                      /dʒʌdʒ/                                   (v.)                  phán xét, bình chọn

mature                                    /mə’tʃʊə(r)/                             (adj.)               trưởng thành, 9 chắn

norm                                       /nɔ:m/                                                 (n.)                  chuẩn mực

obey                                       /ə’beɪ/                                    (v.)                  vâng lời, tuân thủ

pierce                                                 /pɪəs/                                      (v.)                  xấu khuyên (tai, mũi…)

rude                                        /ru:d/                                       (adj.)               thô tục, thô lỗ

sibling                                                /’sɪblɪŋ/                                   (n.)                  anh/ chị/ em ruột

skinny                                                /skɪni/                                     (adj.)              bó sát, ôm sát

spit                                          /spɪt/                                       (v.)                  khạc nhổ

swear                                     /sweə(r)/                                (v)                   thề, chửi thề

tight                                        /taɪt/                                        (adj.)               bó sát, chật

trend                                      /trend/                                                 (n.)                  xu thế

trivial                                       /’trɪviəl/                                   (adj.)               bé nhặt/ nhỏ nhặt

value                                      /’vælju:/                                  (n.)                  trị giá

brand name                           /brænd neɪm/                                    (compound n.) nhãn hàng, nhãn hiệu

bridge the gap                                  /brɪdʒ ðə gæp/                                  (idiom)            hạn chế sự dị biệt

change one’s mind              /tʃeɪndʒ wʌnz maɪnd/                       (idiom)            chỉnh sửa ý kiến

childcare                                /’tʃaɪldkeə(r)/                          (compound n.) việc con cái

conservative                          /kən’sɜ:vətɪv/                                     (adj.)               thủ cựu

disapproval                            /ˌdɪsə’pru:vəl/                                    (n.)                  sự phản đối, ko tán đồng

disrespect                              /ˌdɪsrɪ’spekt/                          (v)                   ko tôn trọng

experienced                          /ɪk’spɪəriənst/                                    (adj.)               có kinh nghiệm

extended family                    /ɪk’stendɪd ‘fæməli/              (compound n.) gia đình đa lứa tuổi

extracurricular activity         /ˌekstrəkə’rɪkjələr æk’ tɪvəti/           (compound n.) hoạt động ngoại khóa

fashionable                           /’fæʃənəbəl/                           (adj.)               hợp thời trang, theo mốt

financial burden                   /faɪ’nænʃ1 ‘bɜ:dən/               (compound n.) gánh nặng nguồn vốn

follow in one’s footsteps      /’fɒləʊ ɪn wʌnz ‘fʊtsteps/     (idiom)            theo bước, kế nghiệp

generation gap                     /ˌdʒenəˈreɪʃən ɡæp/                         (compound n.) khoảng cách giữa các lứa tuổi

homestay                               /’həʊmsteɪ/                            (n)                   du hý nghỉ tại nhà dân

impose … (on sb)                 /ɪm’pəʊz/                                (v. phr.)          áp đặt cái gì vào người nào

junk food                                /ˈdʒʌŋk ˌfuːd/                                     (compound n.) đồ ăn vặt

multi-generational                /ˈmʌlti ˌdʒenəˈreɪʃənl/          (adj.)               đa lứa tuổi, nhiều lứa tuổi

nuclear family                                   /ˈnjuːkliə ˈfæməli/                  (compound n.) gia đình hạt nhân

objection                                /əbˈdʒekʃən/                          (n.)                  sự kháng cự

open-minded                                    /ˈəʊpən ˈmaɪndɪd/               (adj.)               linh hoạt

outweigh                                /ˌaʊtˈweɪ/                               (v)                   vượt bậc, nhiều hơn

perception                             /pəˈsepʃən/                            (n.)                  nhận thức

perspective                            /pəˈspektɪv/                           (n.)                  góc nhìn/ ý kiến

privacy                                   /ˈprɪvəsi/                                (n.)                  sự riêng tây

relaxation                               /ˌri:lækˈseɪʃən/                      (n.)                  thư giãn, tiêu khiển

responsible                           /rɪˈspɒnsəbəl/                                   (adj.)               có bổn phận, chịu bổn phận

state-owned                          /steɪt əʊnd/                            (adj.)               thuộc về nhà nước

soft drink                                /ˌsɒft ˈdrɪŋk/                          (n.)                  nước ngọt, đồ uống có ga

table manners                                   /ˈteɪbəl ˈmænərz/                 (compound n.) cung cách xử sự tại bàn ăn

taste in                                   /teɪst ɪn /                                (n. phr.)          sở thích về, khiếu thẩm mỹ về

viewpoint                               /ˈvjuːpɔɪnt/                             (n.)                  ý kiến

work out                                 /wɜ:k aʊt/                               (phr. v.)          tìm ra

2. GRAMMAR REVIEW

Modal Verbs: Must vs. Have phệ, Should vs. Ought phệ

2.1. Giới thiệu chung về động từ khiếm khuyết

2.1.1. Cách sử dụng

Động từ khiếm khuyết được dùng để nêu lên bản lĩnh tiến hành hành động, sự buộc phải, bản lĩnh xảy ra của sự việc, vv.

2.1.2. Vẻ ngoài

– Theo sau chủ ngữ và đứng trước động từ nguyên thể ko có “phệ”

– Không chia theo chủ ngữ (trừ trường hợp “have phệ”)

– Thêm “not” phía sau lúc ở dạng phủ định (trừ trường hợp “have phệ”)

Tỉ dụ: I must go. (Tôi phải đi rồi.)

He should not disturb her now. (Anh ta ko nên làm phiền cô đó khi này.)

2.2. So sánh must và have phệ

2.2.1. Dạng khẳng định

Must: Diễn tả sự nhu yếu hay buộc phải mang tính chủ quan (do người nói quyết định)

S+ must + V

Tỉ dụ: I must finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Im going phệ have a party. (Tôi có ý định đi dự tiệc.)

Have phệ: Diễn tả ý buộc phải mang tính khách quan (do quy tắc, luật lệ hay người khác quyết định)

S+ have phệ/ has phệ/ had phệ/ … + V

Tỉ dụ: I have phệ finish the exercises. (Tôi phải xong xuôi bài tập.)

Cảnh huống: Tomorrow is the deadline. (Ngày mai là hạn cuối.)

2.2.2. Dạng phủ định

Must not: Diễn tả ý cấm đoán

S+ must not (mustn’t) + V

Tỉ dụ: You must not eat that. (Bạn ko được phép ăn cái ấy.)

Cảnh huống: It’s already stale. (Nó đã bị thiu rồi.)

Not have phệ: Diễn tả ý ko cần phải làm gì

S+ do not (don’t)/ does not (doesn’t) did not (didn’t)/ will not (won’t)/ … + have phệ + V

Tỉ dụ: You do not have phệ eat that. (Bạn ko cần phải ăn thứ ấy.)

Cảnh huống: I can see you dislike that. (Mình có thể thấy rằng bạn ko thích nó.)

2.3. So sánh should và ought phệ

2.3.1. Dạng thức

– Dạng khẳng định:

S+ should + V

S+ ought phệ + V

Tỉ dụ: You should see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

You ought phệ see a doctor if your cough gets worse. (Ông nên đi khám lang y nếu bị ho nặng hơn.)

– Dạng phủ định:

S+ should not (shouldn’t) + V

S+ ought not phệ (oughtn’t phệ) + V

Tỉ dụ: Mrs. Smith shouldn’t keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Mrs. Smith oughtn’t phệ keep complaining. (Bà Smith ko nên tiếp diễn ca cẩm nữa.)

Xem xét: Dạng thức phủ định của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức phủ định của “should”

– Dạng nghi vấn:

Should +S+V

Ought + S + phệ + V

Tỉ dụ: Should we care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Ought we phệ care about the environment? (Chúng ta có nên ân cần đến môi trường ko?)

Xem xét: Dạng thức nghi vấn của “ought phệ” ko được sử dụng bình thường bằng dạng thức nghi vấn của “should”

2.3.2. Cách sử dụng

– Điểm giống: Cả “should” và “ought phệ” được sử dụng lúc hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý.

Tỉ dụ: You should learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

You ought phệ learn English every day. (Bạn nên học tiếng Anh hàng ngày.)

– Điểm khác: Giữa “should” và “ought phệ” có sự dị biệt bé trong sắc thái của lời khuyên.

Should

Ought phệ

Phục vụ lời khuyến mang tính chủ quan, trình bày ý kiến tư nhân của người nói

Dùng với những lời khuyên mang nhân tố khách quan, nghĩa là có sự ảnh hưởng của ngoại cảnh như quy tắc, trách nhiệm hay luật lệ

Tỉ dụ: Linda should go phệ bed early.

           (Linda nên đi ngủ sớm.)

Tỉ dụ: Emily ought phệ finish the report by 10 a.m. (Emily nên xong xuôi bản báo cáo trước 10 giờ sáng.)

3. PART 2: EXERCISES

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. bought             B. daughter               C. cough                    D. sight

2. A. sure                   B. soup                      C. sugar                     D. machine

3. A. but                     B. bury                       C. nut                         D. young

4. A. measure                       B. decision                C. permission                        D. pleasure

5. A. dose                  B. chose                    C. close                      D. lose

6. A. position                         B. oasis                      C. desert                    D. resort

7. A. stone                 B. zone                      C. phone                    D. none

8. A. give                   B. five                                     C. hive                        D. dive

9. A. switch                B. stomach                C. match                    D. catch

10. A. study               B. ready                     C. puppy                    D. occupy

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. facility                B. characterize         C. irrational                D. variety

2. A. agreement       B. elephant               C. mineral                  D. violent

3. A. professor          B. typical                    C. accountant                       D. develop

4. A. electrician         B. majority                 C. appropriate                       D. traditional

5. A. decay                B. vanish                   C. attack                    D. depend

B. VOCABUALRY AND GRAMMAR

I. Choose the odd one out.

1. trend                      sibling                                    prayer                                     afford   

2. casual                    rude                            conflict                       studious

3. sibling                    obey                           norm                           attitude

4. elegant                  comfortable               frustrating                  trend

5. trivial                      dye                              browse                       afford

6. conflict                   burden                       norm                           mature

7. rude                        skinny                                    tight                            pierce

8. curfew                    flashy                         value                          trend

9. attitude                  tight                            skinny                                    rude

10. interact                swear                         spit                              studious

II. Complete the sentences using the given words.

mustn’t                       don’t have phệ                        should                                    ought

1. You ______ don’t have phệ _______ type your essay but if you want, you can do it.

2. I  ________ mustn’t         ________ go home too late. My parents are very strict.

3. She is an expert adviser; thus, I think you _______ ought _________ phệ ask her for some advice.

4. You ________ should ________ ask your teacher if you don’t understand the lesson.

shouldn’t        have phệ                      ought not                   must

5. I __________ have phệ _________ finish homework before going phệ class. My teacher is rather strict.

6. We _________ must _________ show respect phệ our parents.

7. I think you _________ shouldn’t _________ stay up late because it is not good for your health.

8. If you want phệ help your friend, you _________ ought not ________ phệ do her homework. Instead, you should show her how phệ do it by herself.

III. Choose one of the two bold words which best completes the sentences.

1. It’s cold. You should/shouldn’t turn on the fan.

2. You ought not phệ/ought phệ do homework before you go out with your friends.

3. You should/shouldn’t eat plenty of fruit or vegetables every day in order phệ keep healthy.

4. You must/mustn’t eat in the class.

5. You ought phệ/ought not phệ drink a lot of water every day.

6. I must/have phệ submit my homework before 12 o’clock because the deadline is 12 o’clock.

7. I must/have phệ stay at home phệ take care of my children.

8. My friend says: “You don’t have phệ/mustn’t drink champagne. You can have a coke or fruit juice instead.

9. You don’t have phệ/mustn’t drink if you’re going phệ drive afterwards.

10. You don’t have phệ/mustn’t pick up Tom at the airport because Judy will pick him up.

IV. Fill in the gaps with “must” and “have phệ”. Use the negative form if necessary.

1. Tomorrow is Mai’s birthday. I ______ must _____ buy a present for her.

2. We might ______ have phệ _____ leave earlier than we expected.

3. If you feel better, you ______ don’t have phệ _______ take medicine any more.

4. I ______ have phệ _____ leave home at 6:00 because I have an appointment at 7:00.

5. You _____ must not_____ eat a lot before doing the exercise. If you do, you might get into some trouble with your stomach.

6. We couldn’t find a better present so we _____had to______ choose this one.

7. If you are a member of the club, you ______do not have to___ pay phệ use these facilities because they are included in the membership fee.

8. I had the flu, so I _____had to______ stay in the bed for two days.

9. If you are under 18 years old, you _____mustn’t _____ ride a motorbike.

10. All students _____have to_____ wear uniforms on Mondays.

V. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. You will get into trouble if you come back home after the ____.

A. norm                      B. curfew                   C. value

2. She doesn’t want phệ waste her money on clothes, so she ignores the ____ fashion trend.

A. comfortable          B. current                   C. mature

3. When you ride a motorbike, you must ____ the general road rules.

A. judge                     B. force                      C. obey

4. I decided phệ get my nose ____ last week.

A. pierced                  B. forbade                 C. afforded

5. Instead of ____ someone by their appearance, you should get phệ know them better.

A. swearing               B. judging                  C. controlling

6. Having two children in a family is becoming the ____ in some Asian countries.

A. norm                      B. privacy                  C. conflict

7. For a change, why don’t you ____ your hair red?

A. control                   B. force                      C. dye

8. My parents do not want me phệ wear ____ dresses because they think that they aren’t suitable for my age.

A. tight                        B. casual                   C. rude

9. I don’t understand why you like ____ clothes. They are too bright and young for your age.

A. flashy                    B. fashionable          C. comfortable

10. She whispered a ____ that her sibling wouldn’t die.

A. sibiling                  B. burden                  C. prayer

VI. Complete the following sentences using the given words.

elegant                       trivial               compared                  forbid

frustrating                  afford              conflict                        interacts

1. His conservative character would frequently bring him into _______ conflict ______ with others.

2. She is really beautiful in that _______ elegant ____ dress.

3. The challenges I must face were nothing ______ compared _______ phệ yours.

4. It is ______ frustrating ________ that I must be responsible for all what they did.

5. I have no time phệ care about such ________ trivial ______ things.

6. My parents ______ forbid ______ me phệ be rude phệ others.

7. It is really interesting phệ see how everyone ______ interacts ______ in the party.

8. It’s hard phệ believe that she can ______ afford_______ a new house on her salary.

VII. Match each phrase on the left with its definition on the right.

1. Extended family A

 

A. A big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

2. Generation gap C

B. A family that consists of parents and children.

3. Nuclear family B

C. The difference in attitudes or behaviors between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.

4. Extracurricular activity

E

D. The rules of behavior that are typically accepted while people are eating at the table.

5. Viewpoint F

 

E. An activity that can be done by students but not a part of school or college course.

6. Table manners D

F. A person’s opinion about the subjects.

VIII. Fill in each blank with the correct form of the words in brackets.

1. The elderly are more _______CONSERVATIVE________ about their eating habit. (CONSERVATIVELY)

2. They raised serious _______ OBJECTIONS_______ phệ the proposal. (OBJECT)

3. Thanks phệ his _____ OPEN-MINDEDNESS _____, every misunderstanding is cleared up. (OPEN MINDED)

4. He shouldn’t treat his parents _____ DISRESPECTFULLY_____. (DISRESPECT)

5. My wife is ____RESPONSIBLE______ for cooking meals. (RESPONSIBILITY)

6. Teenagers like catching up with ______ FASHIONNABLE______ clothes, which puts a financial burden on their parents. (FASHION)

7. We are in need of ______ EXPERIENCED_____ professionals for this subject. (EXPERIENCE)

8. There are at least three ___GENERATIONS__ living under the same roof in my family. (GENERATIONAL)

IX. Complete the following sentences using the given words.

change your mind                impose                      good taste in

bridge the gap                      follows in

1. If you want phệ succeed in that aspect, you must _____ change your mind _____.

2. I don’t want phệ ________ impose _______ my decisions on my children.

3. Open communication can _______ bridge the gap _______ between parents and children.

4. She ______ follows in _______ her mother’s footsteps, becoming a doctor.

5. The fashion designer has exercised _______ good taste in _______ her use of various colors and patterns.

state-owned                           open-minded                       work out

financial burden                    homestay

6. She must shoulder the _____ financial burden ______ after her husband’s death.

7. Scientists are discussing phệ ______ work out ________ the best solution phệ this problem.

8. We recommend _______ homestay ______ for students who want phệ live with local families.

9. Parents tend phệ be more ________ open-minded ______ about the children’s hairstyles.

10. After graduating from his university, he wants phệ have a job in a _____ state-owned ____ company.

X. Choose the best options phệ fill in the blanks.

1. This plan can’t be carried out because of the widespread public ____.

A. relaxation              B. disapproval                       C. perception

2. It is not ____ phệ wear these trousers at the moment.

A. experienced         B. fashionable                      C. conservative

3. You should weigh up the pros and cons of the ____ living.

A. objection               B. responsible                                  C. multi-generational

4. It is important for parents phệ respect children’s ____.

A. privacy                  B. relaxation                          C. rudeness

5. The advantages of this plan ____ its disadvantages.

A. disrespect                         B. outweigh                           C. work out

C. READING

I. Read and do the tasks below.

The generation gap, which refers phệ a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads phệ numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young phệ protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend phệ make a great attempt phệ help their children phệ discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want phệ be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try phệ catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem phệ be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing phệ conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them phệ seize. However, their parents try phệ impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way phệ solve the matter is open communication phệ create mutual trust and understanding.

Task 1. Decide whether the following statements are True, False or Not Given.

1. According phệ the passage, the relationship between parents and children is                   False

not easily destroyed by the family conflicts.

2. As children get older, parents let them live on their own way and do what                       False

they are interested in.

3. Teenagers try phệ please their parents by wearing traditional clothes.                                Not Given

4. Parents want children phệ follow their wishes in deciding the education and                     True

future jobs.

5. Some parents indulge their children with expensive brand name clothes.                        Not Given

6. In order phệ bridge the gap between the old generation and the younger one,                  True

open communication phệ promote mutual understanding is the vital key.

Task 2. Choose the best answers for the following questions.

1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young phệ live independently.

C. Because they think that children can’t protect themselves well.

2. The word “offspring” in the second paragraph refers phệ ____.

A. parents                  B. children                             C. mind

3. What do parents usually do phệ help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children phệ explore the outside world.

4. Which kinds of clothes do teenagers want phệ wear?

A. latest fashionable clothes                      B. casual clothes                  C. shiny trousers and tight tops

5. According phệ the passage, what are parents’ viewpoints about the teenagers’ clothes?

A. Teenagers’ clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers’ clothes are too short and ripped.

C. Teenagers’ clothes are contrary phệ the accepted standards and values of the society.

6. Why do teenagers want phệ choose their university or career?

A. They want phệ explore the world on their own.

B. They want phệ decide their future by themselves.

C. Both A and B are correct.

7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning phệ ____.

A. catch                      B. choose                              C. find

8. Which can be the best title for the passage?

A. Where do parent-child conflicts come from?

B. How are children different from their parents?

C. How do we bridge the generation gap?

II. Read Lan’s letter about her family rules and select the best option for each blank.

do morning exercise                        keep my room tidy               help around

respect                                   swear                                     go out

88 Lang Street

Hanoi, Vietnam

June 12th, 2017

Dear Sam,

Hi! How are you? I’m overjoyed that you’re going phệ stay with my family in one month. In the previous letter, you asked me about our family rules and now, I will tell you about them. Each family has its own rules and mine has a few. Here are some rules of my family. My parents want me phệ (1.) ____ help around ____

with the housework and other home duties as they think that all family members should share housework. What’s more, they tell me phệ take my studies seriously. They said that learning is very important and it has great influence on my future. Other rules in my family are that I should (2.) ___ do morning exercise __ every day phệ stay fit and healthy and always (3.) ____ keep my room tidy ___. Apart from these, I am not allowed

phệ (4.) _____ go out _______ late in the evening because this is dangerous. Last but not least, they ask me phệ (5.) _______ respect ________ elderly and forbid me phệ (6.) ______ swear ______. I think that family rules play an integral role in helping family members understand one another and improve their own behaviors. If you have any questions, please let me know. I hope you will enjoy your time in Vietnam. I’m looking forward phệ meeting you.

Lots of love,

Lan

III. Fill in each blank with one suitable word.

by                                differences               generational              younger

comparison               history                        because                    phệ

A generation gap

A generation gap is a popular term used phệ describe big (1) ___ differences ____ between people of a younger generation and their elders. This can be defined as occurring “when older and (2) ____ younger ____

people do not understand each other (3) _____ because _____ of their different experiences, opinions, habits and behavior.” Although some (4) _____ generational ____ differences have existed throughout

(5) _____ history ________, during this era differences between the two generations grew significantly in (6) _____ comparison ______ with previous times, particularly with respect (7) _______to_______ such matters as musical tastes, fashion, drug use, culture and politics. This may have been magnified (8) ____by___ the unprecedented size of the young Baby Boomer generation, which gave it unprecedented power, influence, and willingness phệ rebel against social norms.

D. WRITING

I. Complete the sentences without changing the meaning.

1. They think that it is a good idea for me phệ do voluntary work. (I)

They think that I should do voluntary work / ought phệ do voluntary work.

2. They insist that I should come home at 9 o’clock every night. (make)

They make me come home at 9 o’clock every night.

3. It is very important for us phệ do well at school. (must)

We must do well at school.

4. It is not necessary for me phệ agree with everything my parents say. (not have)

I don’t have phệ agree with everything my parents say.

5. My parents never let me forget phệ do my homework. (remind)

My parents always remind me phệ do my homework.

6. They always refuse phệ allow me phệ stay overnight at my friend’s house. (never let)

They never let me stay overnight at my friend’s house.

7. My mother expects me phệ work as a teacher like her. (It is my mother’s wish)

It is my mother’s wish that I should work as a teacher like her.

8. I can go out with my friends at the weekend. (allow)

I am allowed phệ go out with my friends at the weekend.

II. Rewrite each sentence using the word(s) in the brackets, without changing its meaning.

1. If I were you, I would spend more time talking with my children. (should)

You should spend more time talking with your children.

2. John doesn’t get permission phệ use that computer. (mustn’t)

John mustn’t use that computer.

3. It is necessary that people who work here leave by 6 p.m. (must)

People who work here must leave by 6 p.m.

4. Every staff isn’t allowed phệ smoke or eat in the office. (mustn’t)

Every staff mustn’t smoke or eat in the office.

5. Customers are advised phệ check their luggage before leaving the airport. (ought phệ)

Customers ought phệ check their luggage before leaving the airport.

6. It is forbidden for students phệ cheat in the exam. (mustn’t)

Students mustn’t cheat in the exam.

7. Ms. Ly is in charge of cleaning the floor every day. (has phệ)

Ms. Ly has phệ clear the floor every day.

8. You are not allowed phệ take photographs in the museum. (mustn’t)

You mustn’t take photographs in the museum.

9. It would be a good idea for you phệ share the housework with your mother. (ought phệ)

You ought phệ share the housework with your mother.

10. It is not necessary for Jack phệ call Ben today. (doesn’t have phệ)

Jack doesn’t have phệ call Ben today.

PART 3: TEST YOURSELF

A. PHONETICS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. adopt                 B. involve                  C. stroll                      D. follow

2. A. exist                  B. mind                      C. inspire                   D. provide

3. A. refusal               B. music                     C. student                  D. studying

4. A. lecturer             B. medium                 C. inventor                 D. president

5. A. teach                 B. cheer                     C. characterize         D. watch

II. Pick out the words whose main stressed syllable is different from the rest.

1. A. actor                  B. commit                  C. fashion                  D. motion

2. A. education         B. industrial               C. intelligent              D. traditional

3. A. industry                         B. refugee                 C. magazine              D. Japanese

4. A. freedom                        B. contact                  C. furnish                  D. disturb

5. A. independence B. impractical                        C. education             D. entertainment

B. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Fill in each blank with the given word.

nuclear family                       generation gap                     hairstyle

school children                     junk food

1. Why is there a _____ generation gap ________ between parents and children?

2. Why are soft drinks and ______ junk food ________ not good for our health?

3. Do you think ________ school children ______ should wear uniforms?

4. Is the _________ nuclear family ________ the perfect type of family?

5. Have your parents ever complained about your _______ hairstyle ________?

II. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “must”.

1. You ________must_________ study harder phệ get better marks.

2. The boy is only twelve years old. He _______ must not _________ ride a motorbike.

3. Jimmy, you _______ must not __________ bite nails.

4. My classmate is very ill. She _______ must _________ see a doctor as soon as possible.

5. Your hands are dirty. You _______ must _________ wash them before meal.

6. We ________ must __________ brush our teeth at least once a day.

7. Children _______ must not _________ play with dangerous objects like knives and matches.

8. Students _________ must not _________ use mobile phones during the test.

9. Babies __________ must __________ go phệ bed early.

10. You _________ must not __________ be impolite phệ elderly people.

III. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “have phệ”.

1. Secretaries ________ have phệ ___________ answer the phone. That is a part of their job.

2. Jason and Linda are on holiday. They ______do not have to_____ go phệ school today

3. He _______doesn’t have to_______ come if he doesn’t want phệ join with us.

4. You _______ doesn’t have phệ ______ worry about me! I am ok now.

5. Lam ________has to_________ leave her house at 6.30 a.m. in order phệ get phệ her school at 7 a.m.

6. All the students _______ have phệ ________ obey the school rules.

7. Today she doesn’t have the literature lesson, so she ________ doesn’t have phệ ____ bring her literature book.

8. I _______ have phệ __________ take these books back phệ the school library on time or I will get a fine.

9. There is a lift in this building, so we ______ do not have phệ _____ climb the stairs.

10. Susan doesn’t like her new job. Sometimes she _______has to___ work at weekends.

IV. Complete the following sentences. Use affirmative or negative of “ought phệ”.

1. You ______ ought phệ _________ study harder phệ get better marks.

2. They _______ought not to_______ be angry. It isn’t good for their health.

3. A: It’s so cold.

    B: You ______ ought phệ ________ put on your thick coat before going out.

4. If somebody steals your wallet, you ________ ought phệ _________ tell the police.

5. You ______ ought not phệ _________ buy that meat. It doesn’t look fresh enough.

6. She _______ ought not phệ _______ stay up too late at night as she may feel tired in the morning.

7. Candidates ______ ought not phệ ____ wear shorts and a T-shirt phệ a job interview.

8. It’s raining. If you don’t want your dress phệ get wet, you ________ ought phệ ________ take an umbrella.

9. You are driving too fast. You _______ ought phệ _____ slow down.

10. Lisa _______ ought not phệ __________ treat her younger sister badly. It makes her very unhappy.

V. Choose the incorrect underlined part in the following sentences.

1. You (A) have phệ (B) made sure that children (C) don’t play outside alone.

2. You (A) mustn’t (B) uses the motorbike without a driver’s license. It’s (C) against the law.

3. Drivers (A) haven’t (B) phệ stop at (C) yellow traffic lights.

4. You (A) ought (B) phệ taking him (C) phệ the emergency room.

5. During the lesson, (A) does you (B) have (C) phệ listen phệ your teacher carefully and take notes quickly.

6. Students (A) don’t have phệ (B) consume (C) food or drink in the class or in the library.

7. Get out of the grass! (A) You (B) must walk on the grass (C) here.

8. The baby (A) is sleeping. (B) You (C) don’t have phệ shout.

9. Lien, we (A) must (B) are (C) quicker or we will miss the last train phệ Hai Phong city.

10. You (A) have phệ (B) feed the dog. (C) I’ve already fed it.

VI. Cross out the wrong part in the following sentences.

1. You don’t have phệ/ must eat anything you don’t like.

2. If you don’t want phệ have a sore throat, you don’t have phệ/ oughtn’t phệ drink too much iced water.

3. Flight attendants have phệ/ mustn’t take care of passengers on the plane.

4. During the lesson, students don’t have phệ/ mustn’t leave class without the teacher’s permission.

5. Her mother cooks for her, so she herself doesn’t have phệ/mustn’t cook.

6. Smokers don’t have phệ/ mustn’t smoke in public places. This is stated in a new law.

7. Drinks are không tính tiền for today. It means that you don’t have phệ/mustn’t pay money for drinks today.

8. Kelvin won the lottery last year, so he doesn’t have phệ/mustn’t work now.

9. According phệ the company regulations, staff have phệ/ must finish their work with highest efficiency.

10. To be healthy, we mustn’t/ ought phệ eat healthful food and do the exercise regularly.

C. READING

I. Read the text and do the following task.

Types of Families

A family is a group of people that have a common ancestor. They usually live together in the same house. Although it is a fact that not all families are the same, they can be categorized into different types.

A nuclear family consists of parents and their children living together. In many countries in Europe and North American this is the most common form of family. There are three types of nuclear families. In the first type the father works and the mother cares for the children. In the second type, the mother works and the father stays at home with the children. In the third type of family, both parents work. This last type of family is the most common in the USA and Canada.

In an extended family, different family members such as grandparents, aunts, uncles and cousins live together. In many areas of the world, such as Asia, the Middle East, Africa, Latin America, and Southern Europe, this type of family is common.

Recently in some countries, couples are choosing phệ have only one child. These types of families are called single child families. Some people believe that children raised in these kinds of families are spoilt, selfish and lonely. But research doesn’t support this.

Some families have no children at all. The couples that make up these families sometimes make the choice not phệ have children because they want phệ have more không tính tiền time. Some couples choose not phệ have children for financial reasons.

Families with only one parent are called single parent families. There are several causes of these types of families. The first reason is divorce. Another reason is that the one of the parent dies, leaving the surviving parent widowed. Additionally, some parents never get married in the first place.

When the husband or wife in a marriage brings children with them from a past marriage, this is called a blended or reconstituted family. This type of family has become more common due phệ the increase in divorces. For some children this kind of family can be good because there are two parents, instead of just one. But there can also be some difficulties as the two new families try phệ become one.

As the basis of all societies, families of all types are very important. This is true now and will be true in the future as well.

 

Match each description of a family on the left with a type of family on the right.

1. Two years ago Darrel and Tanya got married. Before they got married Darrel had three sons and Tanya had a daughter. Now they all live together.

Childless Family 4

2. Hiroshi’s wife died several years ago of cancer. He now raises his two sons Tomo and Taiki by himself.

Blended Family 1

 

3. Jose and Maria live with their 3 children. They also live with their parents, an uncle and an aunt.

Single Child Family 5

4. Husband and wife Dalee and Meegung have been married for two years. They are both very successful business people and don’t have any children.

Nuclear Family 6

5. Harry and his wife Jane have been married for six years. They have one daughter named Melissa.

Extended Family 3

6. Jack and Betty, who have been married for over 15 years, have two children named Daniel and Chirstine.

Single Parent Family 2

II. Read the text and answer the questions.

Teenagers today are undergoing lots of changes. They are between the ages of 13 phệ 19. Many of them are undergoing physical and emotional changes. These are the stages in the teenagers that are unavoidable.

The teenage life is full of happiness, sadness, enjoyment and it can be interesting too. This is because in the teenage life that a teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas. They may be in a stage of conflict like undergoing puppy love. This is only a normal part of life.

Making friends is part and parcel of a teenager’s life. The teenager should enjoy life by making friends with peers and participate in healthy activities such as camping, picnic, kayaking, swimming and so on. Through friends, a teenager learns phệ joke, laugh and play phệ release stress and tension. By making friends, the teenager learns phệ sweeten his or her joys and even eases the bitterness of life’s downtime.

Many teenagers are very conscious of their physical outlook. It is at this part of their life that beauty strikes as the main self-image. They love phệ follow up with the latest trends for dressing, hairstyle and even look good with their physical image. Some girls and boys go on a crash diet phệ slim down in order phệ look attractive. Others may suffer from acne and pimples that may scar their external beauty.

Another stage in a teenager is the teenager’s love life. There are chemical changes in the body and so the teenager tends phệ have a sense of feelings for the opposite sex. They will experience love and rejection. These sometimes will affect their studies.

Parents tend phệ play a role in a teenager’s life. Parents today are overly concern over their children’s well-being. They like phệ control their freedom and have a say what the teenagers do. Hence, we have cases of disagreements, disputes, quarrels and even runaways from homes among some teenage girls.

There are also negative problems that may pop out during a teenage life. A teenager is not well guided may fall into the wrong path. Some teenagers are involved in drugs trafflicking, smoking, drinking and smuggling of illegal products into the country. Others tend phệ vent their anger by vandalizing public property. We have those with no regard and respect for the elders.

The mass media has an influence over the lives of many teenagers. Violent action movies, obscene shows and pornography surfed from the Internet can bring a disastrous effect on a teenager’s life. There will be more harm than good if nothing is done.

1.         From paragraph 1

(a) What is the age range of a teenager?

(b) What are the changes that a teenager undergoes?

(a) In the 13 phệ 19 age range.

(b) Physical and emotional changes.

2.         From paragraph 2

(a) Why is it that a teenage life is full of ups and downs?

(b) What kind of conflict does a teenage face?

(a) A teenager is subjected phệ physical growth, hormonal changes and even dilemmas.

(b) The teenager undergoes puppy love.

3.         From paragraph 3

List activities that a teenager can get involved in.

Camping, picnic, kayaking and swimming.

4.         From paragraph 4

What are the things that a teenager likes phệ keep up phệ date with?

Dressing, hairstyle, physical image.

5.         From paragraph 8

State why parents are worried about their teenagers. Answer in your own words.

Parents are worried about their teenagers because of the influence from the mass media such as violent movies, obscene shows and pornography that may have a diverse effect over the youngsters.

III. Read an article about how phệ make a list of family rules and answer reading comprehension questions.

Family Rules

Would you like phệ have a boss who didn’t specify what the rules were in your work place but punished you if you broke these unknown rules? You would feel pretty frustrated, wouldn’t you? That’s how children feel when they are punished for breaking rules that have never been explained phệ them. Family rules are necessary phệ make clear what is expected of children and phệ outline punishments for misbehavior and rewards for good behavior.

When creating a list of family rules remember phệ be specific both in what is expected and the punishment or reward. Gather the family together when creating the list of family rules. Involve children in the creation of the rules and get their input as phệ appropriate rewards or punishments. Explain phệ children why youd like phệ include certain rules. They’ll accept them more if they understand that they are for their own benefit and safety.

You can create the list of rules in the form of a contract which all family members sign. Before completing the contract make sure that all family members are in agreement as phệ the wording of the rules and the punishments or rewards for each rule.

Once the rules have been created, remember phệ be consistent with their enforcement. The list of rules doesn’t mean anything unless it is consistently enforced.

1. Why do we need a list of family rules?

To clarity what’s expected of children.

2. Why should we explain phệ children the reason behind the rules?

They will be more willing phệ accept them.

3. Who should sign the family rules contract?

The parents and children.

4. What could happen if you don’t consistently enforce the rules?

Children won’t take the contract seriously.

IV. Read and fill in the blanks.

recognize                   dangers                      generation                 acting             understand

individuals                 according                   along                          control            teens

(1. _____ according ____) phệ the results of a survey in USA WEEKEND Magazine, there isn’t really a generation gap. The magazine’s “Teens & Parents” survey shows that today’s generation of young people generally get (2. ____ along _____) well with their parents and appreciate the way they’re being raised. Most feel that their parents (3. ___ understand ___) them, and they believe their parents consider family as the No. 1 priority in their lives. Although more than a third of (4. ___ teens _____) have something in their rooms they would like phệ keep secret from their parents, it is usually nothing more harmful than a diary or a CD.

Such results may seem surprising in the context of the violent events that people hear about in the media. Maybe because of the things they hear, parents worry that their own kids might get out of (5. __ control __) once they reach the teenage years. However, the facts in the survey should make us feel better. The survey shows us that today’s teens are loving and sensible. They are certainly happier than the angry people in the teenage stereotypes we all know about. True, some teenagers are very angry, and we need phệ (6. __ recognize__) their needs, but the great majority of teens are not like that at all.

In contrast phệ some stereotypes, most teens believe they must be understanding about differences among (7. ___ individuals ___). Many of them volunteer for community service with disadvantaged people. When they talk about themselves, their friends and their families, they sound positive and proud. Generally, these are very nice kids.

Is this spirit of harmony a change from the past? Only a generation ago, parent child relations were described as the “(8. ___ generation ___) gap”. Yet even then, things were not so bad. Most kids in the 1960s and 1970s shared their parents’ basic values.

Perhaps, however, it is true that American families are growing closer at the beginning of this new millennium. Perhaps there is less phệ fight about, and the (9. ___ dangers ___) of drug abuse and other unacceptable behavior are now well known. Perhaps, compared phệ the impersonal world outside the home, a young person’s family is like a friendly shelter, not a prison. And perhaps parents are (10. ___ acting ___) more like parents than they did 20 or 30 years ago.

D. WRITING

I. Rewrite the following sentences and add the available modal verbs phệ the appropriate position.

1. If you go swimming in the sea, you wear a life jacket. (ought phệ)

If you go swimming in the sea, you ought phệ wear a life jacket.

2. I will tell you my secret, but you tell anyone. (mustn’t)

I will tell you my secret, but you mustn’t tell anyone.

3. You spend too much time playing computer games. You stop that. (must)

You spend too much time playing computer games. You must stop that.

4. Phuong loves chocolate, but she eat too much, or she will gain weight. (oughtn’t phệ)

Phuong loves chocolate, but she oughtn’t phệ eat too much, or she will gain weight.

5. We wear helmets when we ride a motorbike. (have phệ)

We have phệ wear helmets when we ride a motorbike.

6. I book the tickets in advance. (don’t have phệ)

I don’t have phệ book the tickets in advance.

7. Alia, you say rude words like that. (mustn’t)

Alia, you mustn’t say rude words like that.

8. We play table quần vợt. We can play chess instead. (don’t have phệ)

We don’t have phệ play table quần vợt. We can play chess instead.

9. Children put their hands into sockets. That is very dangerous. (mustn’t)

Children mustn’t put their hands into sockets. That is very dangerous.

10. Doctors sometimes work at the weekends and on national holidays. (have phệ)

Doctors sometimes have phệ work at the weekends and on national holidays.

II. Rewrite sentences with the same meaning as sentences given, using the given words and the correct form of modal verbs in parentheses.

1. I advise him phệ stop wasting money on lottery. (ought phệ)

He ought phệ stop wasting money on lottery.

2. It’s necessary for you phệ finish your homework before going phệ bed. (must)

You must finish your homework before going phệ bed.

3. It isn’t necessary for you phệ bring food and drink for lunch. (have phệ)

You don’t have phệ bring food and drink for lunch.

4. Fishing is not allowed in this park. (must)

You mustn’t fish in this park.

5. Every receptionist in our hotel is obliged phệ wear a uniform. (have phệ)

Every receptionist in our hotel has phệ wear a uniform.

6. It’s forbidden phệ sell cigarettes phệ children. (must not)

Shops must not sell cigarettes phệ children.

7. It’s optional for waiters phệ wear a tie. (have phệ)

Waiters don’t have phệ wear a tie.

8. His doctor advises him not phệ drink too much alcohol. (ought phệ)

He ought not phệ drink too much alcohol.

9. It’s obligatory for every employee phệ keep the company’s information secret. (have phệ)

Every employee has phệ keep the company’s information secret.

10. Teachers advise me phệ study English phệ get a good job. (ought phệ)

I ought phệ study English phệ get a good job.

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè Unit 1 Tiếng Anh 11. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo bổ ích khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

Tổng hợp bài tập áp dụng Unless Tiếng Anh 11
Bộ câu hỏi đoàn luyện xác định dạng đúng của từ Tiếng Anh 11
Câu hỏi gián tiếp trong Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

Tổng hợp bài tập áp dụng Unless Tiếng Anh 11

978

Bộ câu hỏi đoàn luyện xác định dạng đúng của từ Tiếng Anh 11

435

Câu hỏi gián tiếp trong Tiếng Anh

316

So sánh kép trong Tiếng Anh

943

Tổng hợp 265 cấu trúc Tobe trong Tiếng Anh

410

Bài tập tăng lên Unit 1 The Generation Gap Tiếng Anh 11

6091

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #Unit #Tiếng #Anh


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bộ #câu #hỏi #rèn #luyện #ôn #tập #hè #Unit #Tiếng #Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button