Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh 2020

Các cam kết tiến hành trách nhiệm du học trò do tư nhân học trò, sinh viên tiến hành và gửi tới ban giám hiệu nhà trường. cam kết phục vụ các trách nhiệm huấn luyện ở nước ngoài.

Điền vào mẫu cam kết ghi rõ thông tin học trò, thời kì đi học, các khoản phí phải đóng và cam kết với gia đình. Sau đây là nội dung cụ thể của 2 mẫu cam kết, mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Cam kết của sinh viên quốc tế – Mẫu 1

(Dành cho người đi du học nước ngoài ko có cơ quan làm việc)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

LỜI CAM KẾT
GIA ĐÌNH THỰC SỰtôiNGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn

Tôi tên: ……………… Sinh ngày: ……………………….

Số CMND hoặc Hộ chiếu: ………… Hiện tại (1): ……………….

Đại học tham gia: …………..………….

Được chấp thuận tiếp diễn học lên đại học / sau đại học ở nước ngoài theo Nghị định số …tháng ngày ……

Tên cơ sở huấn luyện nước ngoài tiếp thu: …………………….

Phòng ban: ………………………………

Tổng thời kì huấn luyện: ……………… .. Ngày vào: ……………………….

Học phí đã đóng cho trường trong 1 5: …………………….

+ Học phí: ………………………………………………………

+ Các khoản chi khác (nếu có): ……………………………………………………

– Thông tin đầy đủ về nick nhà băng của cơ sở huấn luyện nước ngoài (nếu có) để chuyển tiền học phí (ghi rõ cụ thể: Tên nhà băng, Địa chỉ nhà băng, Số nick, Tên người thụ hưởng, Mã phân loại, SWIFT, …) ………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết tiến hành các trách nhiệm của người được Nhà nước cử đi huấn luyện ở nước ngoài như sau:

1. Thực hiện đúng Quy chế điều hành lưu học trò và quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Không có trị giá cho việc chuyển trường hoặc chỉnh sửa chương trình học, chuyên ngành, chương trình học.

2. Ra sức học tập, nghiên cứu để kết thúc chương trình huấn luyện đúng thời hạn.

3. Sau lúc tốt nghiệp về nước ngay và làm việc dài lâu theo sự chỉ huy của Nhà nước.

4. Nếu ko tiến hành các cam kết trên, tôi hoàn toàn chịu nghĩa vụ xử lý vi phạm đối với du học trò được cử đi học nước ngoài, bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện theo quy định của Chính phủ.

Sau lúc nghiên cứu và nắm rõ các quy định của Nhà nước, tôi cam kết đồng ý học đầy đủ các khóa học nêu trên theo giấy chấp thuận của cơ sở huấn luyện nước ngoài gửi kèm theo. Em xin chân tình yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt, khắc phục các thủ tục để em được đi học theo ước muốn.

Danh bạ của tôi:

Dế yêu văn phòng : ………………………………………………..………….

Dế yêu cố định riêng: …………………………………………………….

Số dế yêu: ……………………..…………………….

Email: …………………………………………………… .. ………………

Địa chỉ email (viết rõ ràng và đầy đủ): …………………… ..

CAM KẾT GIA ĐÌNH

Họ và tên của bố (mẹ): ………………………

Làm việc tại: ………………………………………………………………

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………

Thay mặt cho gia đình của các du học trò nêu trên, chúng tôi cam kết:

– Nhắc nhở, khích lệ LHS tiến hành đầy đủ các trách nhiệm đã quy định đối với LHS.

– Cùng LHS hoàn trả toàn thể học phí, chi tiêu và sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS ko tiến hành đúng cam kết.

………….ngày …… Có thể được ….
Cha (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Cam kết của sinh viên quốc tế – Mẫu 2

(Dành cho người đã có cơ quan công việc đi du học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

LỜI CAM KẾT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA HỌC SINH NHỎ

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn

Tên của tôi : …………………………. Sinh tại ……………………….

Số KTP / Hộ chiếu: …………… .. Ngày cấp: …… .. Nơi cấp: …………… ..

Hiện thời thì đúng là vậy: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ, dế yêu, email: …………………………………………………….

……………………………………………………….

Khi được Nhà nước cử đi học nước ngoài, tôi cam kết tiến hành các trách nhiệm sau:

1. Thực hiện đúng Quy chế điều hành lưu học trò, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn và chấp thuận các quy định hiện hành của Nhà nước về nguồn vốn.

2. Không có trị giá cho việc chuyển trường, chuyển non sông hoặc chỉnh sửa chương trình học, chuyên ngành, chương trình học. Cam kết hăng hái học tập và nghiên cứu để kết thúc tốt chương trình huấn luyện đúng thời hạn.

3. Nếu ko kết thúc chương trình học sẽ được hoàn trả lại kinh phí theo quy định của nhà nước. Nếu bạn phải gia hạn thời kì học, bạn sẽ tự chi trả chỉ cần khoảng gia hạn.

4. Học xong phải về nhà làm ngay thủ tục báo cáo tốt nghiệp về Bộ Giáo dục và Văn hóa.

5. Đã cam kết làm việc cho cơ quan cử đi học hoặc theo sự chỉ huy của Nhà nước chí ít 03 lần lúc được cử đi huấn luyện.

6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội lúc đi du học.

Tôi xin hẹn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định trên và các quy định khác có liên can được vận dụng. Nếu ko tiến hành đúng cam kết này, tôi mong muốn được bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện và chịu hoàn toàn nghĩa vụ xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Em xin chân tình yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt, khắc phục các thủ tục để em được đi học theo ước muốn.

…………, Ngày tháng 5 ………..
người môi giới cầm đồ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Công nhận bảo lãnh của đại lý gửi:

Công nhận của Ông / Bà ……………………, hiện (lương / hiệp đồng) ……………………… .. từ cơ quan.

Chúng tôi cam kết nghĩa vụ:

1. Tiếp nhận, sắp xếp lại công tác thích hợp với trình độ chuyên môn, trình độ huấn luyện sau lúc cán bộ nêu trên tốt nghiệp trở về quê hương.

2. Phân phối, tạo điều kiện để các cán bộ nêu trên tiếp diễn được lo cơ chế an sinh xã hội chỉ cần khoảng đi huấn luyện ở nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ quan liên can đề xuất các cán bộ nêu trên tiến hành nghiêm chỉnh các cam kết trên.

…………, Ngày tháng 5 ………..
Thủ trưởng cơ quan
(KỲquan điểmghi rõ họ tên và đóng dấu)

.


Thông tin thêm về Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của lưu học sinh 2020

Bản cam kết tiến hành trách nhiệm của lưu học trò được tư nhân học trò, sinh viên lập ra và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường để cam kết tiến hành các trách nhiệm về việc đi huấn luyện tại nước ngoài.
Nội dung trong mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời kì đi học, các chi tiêu phải nộp, cam kết của gia đình. Sau đây là nội dung cụ thể 2 mẫu bản cam kết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bản cam kết của lưu học trò – Mẫu 1
(Chuyên dụng cho người chưa có cơ quan công việc đi học tại nước ngoài)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–
BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn
Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………….
Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………… Hiện là (1): ……………….
Trường đại học đã học: ……………………………………………..…………………
Trúng tuyển đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài theo Quyết định số …ngày ……
Tên cơ sở huấn luyện nước ngoài tiếp thu: ……………………………….
Khoa: ……………………………….. Chuyên ngành: …………………………
Tổng thời kì huấn luyện: …………….. Ngày nhập học: …………………….
Các chi tiêu phải nộp cho trường trong 1 5: …………………………..
+ Học phí: ……………………………………………………………………
+ Chi phí khác (nếu có): ……………………………………………………
– Các thông tin cụ thể về nick nhà băng của cơ sở huấn luyện nước ngoài (nếu có) để chuyển trả học phí (ghi rõ các cụ thể: Bank name, Bank address, Account number, Name beneficiary, Sort Code, SWIFT,…) ……….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam kết tiến hành trách nhiệm của người được Nhà nước cử đi huấn luyện tại nước ngoài như sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế điều hành lưu học trò ở nước ngoài và quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Không xin chuyển trường hoặc chỉnh sửa khóa học, ngành học, chương trình học.
2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để kết thúc chương trình huấn luyện đúng thời hạn.
3. Sau lúc tốt nghiệp về nước ngay và làm việc dài lâu theo sự điều động của Nhà nước.
4. Nếu ko tiến hành đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu nghĩa vụ về việc xử lý vi phạm đối với lưu học trò được cử đi học nước ngoài, và bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện theo quy định của Nhà nước.
Sau lúc nghiên cứu và nắm chắc các quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp nhận theo học toàn vẹn khóa học nêu trên theo như thư tiếp thu của cơ sở huấn luyện nước ngoài gửi kèm theo. Trân trọng yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt khắc phục các thủ tục cho tôi được đi học theo ước muốn.
Địa chỉ liên lạc của tôi:
ĐT cơ quan: ………………………………………………..………………
ĐT nhà riêng: …………………………………………..…..………………
ĐTDD: ………………………………………………….…..………………
E-mail: ……………………………………………………..………………
Địa chỉ gửi thư (ghi rõ ràng, đầy đủ): …………………………………………..
CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH
Họ và tên bố (mẹ): ………………………………………………………
Công việc tại: ………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
đại diện cho gia đình lưu học trò có tên trên, chúng tôi cam kết:
– Nhắc nhở, khích lệ LHS tiến hành đầy đủ trách nhiệm đã được quy định đối với LHS.
– Cùng LHS bồi thường toàn thể học phí, các loại phí, sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS ko tiến hành đúng cam kết..

…………., ngày …… tháng… 5 ….Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Bản cam kết của lưu học trò – Mẫu 2
(Chuyên dụng cho người đã có cơ quan công việc đi học tại nước ngoài)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-
BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn
Tên tôi là: …………………………..…………….. Sinh ngày ………………
Số CMND/hộ chiếu: ………..….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..
Hiện nay là: ………………………..…………………………………………………..
Địa chỉ, dế yêu, email: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết tiến hành các trách nhiệm sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế điều hành lưu học trò ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn và chấp thuận các quy định hiện hành của Nhà nước về nguồn vốn.
2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc chỉnh sửa khóahọc, ngành học, chương trình học. Cam kết hăng hái học tập, nghiên cứu để kết thúc tốt chương trình huấn luyện đúng thời hạn được phép.
3. Nếu ko kết thúc chương trình học tập sẽ bồi thường kinh phí theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời kì học tập sẽ tự túc kinh phí chỉ cần khoảng gia hạn.
4. Sau lúc hoàn thành khóahọc về nước ngay và tiến hành thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Tập huấn.
5. Cam kết làm việc cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước chỉ cần khoảng chí ít gấp 03 lần thời kì được cử đi huấn luyện.
6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội chỉ cần khoảng đi học ở nước ngoài.
Tôi cam kết tiến hành đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên can. Nếu ko tiến hành đúng bản cam kết này, tôi xin bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện và hoàn toàn chịu nghĩa vụ về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Trân trọng yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt khắc phục các thủ tục cho tôi được đi học theo ước muốn.

…………, ngày …… tháng …… 5 ………..Người cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

Công nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:
Công nhận ông/bà…………………, hiện đang là (biên chế/hiệp đồng)……………….. của cơ quan.
Chúng tôi cam kết tiến hành nghĩa vụ:
1. Tiếp nhận lại và sắp xếp công việc thích hợp với chuyên môn và trình độ huấn luyện sau lúc cán bộ trên tốt nghiệp về nước.
2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ trên được tiếp diễn đóng bảo hiểm xã hội chỉ cần khoảng đi huấn luyện ở nước ngoài.
3. Phối hợp với các cơ quan liên can trong việc đề xuất cán bộ trên tiến hành đúng những cam kết nêu trên.

…………, ngày …… tháng …… 5 ………..Thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TagsBản cam kết

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Bản cam kết tiến hành trách nhiệm của lưu học trò được tư nhân học trò, sinh viên lập ra và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường để cam kết tiến hành các trách nhiệm về việc đi huấn luyện tại nước ngoài.
Nội dung trong mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của sinh viên làm đơn, thời kì đi học, các chi tiêu phải nộp, cam kết của gia đình. Sau đây là nội dung cụ thể 2 mẫu bản cam kết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bản cam kết của lưu học trò – Mẫu 1
(Chuyên dụng cho người chưa có cơ quan công việc đi học tại nước ngoài)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——–
BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn
Tên tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………….
Số CMND hoặc hộ chiếu: ……………………… Hiện là (1): ……………….
Trường đại học đã học: ……………………………………………..…………………
Trúng tuyển đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài theo Quyết định số …ngày ……
Tên cơ sở huấn luyện nước ngoài tiếp thu: ……………………………….
Khoa: ……………………………….. Chuyên ngành: …………………………
Tổng thời kì huấn luyện: …………….. Ngày nhập học: …………………….
Các chi tiêu phải nộp cho trường trong 1 5: …………………………..
+ Học phí: ……………………………………………………………………
+ Chi phí khác (nếu có): ……………………………………………………
– Các thông tin cụ thể về nick nhà băng của cơ sở huấn luyện nước ngoài (nếu có) để chuyển trả học phí (ghi rõ các cụ thể: Bank name, Bank address, Account number, Name beneficiary, Sort Code, SWIFT,…) ……….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Tôi cam kết tiến hành trách nhiệm của người được Nhà nước cử đi huấn luyện tại nước ngoài như sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế điều hành lưu học trò ở nước ngoài và quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn. Không xin chuyển trường hoặc chỉnh sửa khóa học, ngành học, chương trình học.
2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để kết thúc chương trình huấn luyện đúng thời hạn.
3. Sau lúc tốt nghiệp về nước ngay và làm việc dài lâu theo sự điều động của Nhà nước.
4. Nếu ko tiến hành đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu nghĩa vụ về việc xử lý vi phạm đối với lưu học trò được cử đi học nước ngoài, và bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện theo quy định của Nhà nước.
Sau lúc nghiên cứu và nắm chắc các quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp nhận theo học toàn vẹn khóa học nêu trên theo như thư tiếp thu của cơ sở huấn luyện nước ngoài gửi kèm theo. Trân trọng yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt khắc phục các thủ tục cho tôi được đi học theo ước muốn.
Địa chỉ liên lạc của tôi:
ĐT cơ quan: ………………………………………………..………………
ĐT nhà riêng: …………………………………………..…..………………
ĐTDD: ………………………………………………….…..………………
E-mail: ……………………………………………………..………………
Địa chỉ gửi thư (ghi rõ ràng, đầy đủ): …………………………………………..
CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH
Họ và tên bố (mẹ): ………………………………………………………
Công việc tại: ………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
đại diện cho gia đình lưu học trò có tên trên, chúng tôi cam kết:
– Nhắc nhở, khích lệ LHS tiến hành đầy đủ trách nhiệm đã được quy định đối với LHS.
– Cùng LHS bồi thường toàn thể học phí, các loại phí, sinh hoạt phí đã được Nhà nước cấp nếu LHS ko tiến hành đúng cam kết..

…………., ngày …… tháng… 5 ….Bố (mẹ) ký và ghi rõ họ tên

Bản cam kết của lưu học trò – Mẫu 2
(Chuyên dụng cho người đã có cơ quan công việc đi học tại nước ngoài)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——-
BẢN CAM KẾTTHỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Tập huấn
Tên tôi là: …………………………..…………….. Sinh ngày ………………
Số CMND/hộ chiếu: ………..….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……………..
Hiện nay là: ………………………..…………………………………………………..
Địa chỉ, dế yêu, email: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết tiến hành các trách nhiệm sau:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế điều hành lưu học trò ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Tập huấn và chấp thuận các quy định hiện hành của Nhà nước về nguồn vốn.
2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc chỉnh sửa khóahọc, ngành học, chương trình học. Cam kết hăng hái học tập, nghiên cứu để kết thúc tốt chương trình huấn luyện đúng thời hạn được phép.
3. Nếu ko kết thúc chương trình học tập sẽ bồi thường kinh phí theo quy định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn thời kì học tập sẽ tự túc kinh phí chỉ cần khoảng gia hạn.
4. Sau lúc hoàn thành khóahọc về nước ngay và tiến hành thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Tập huấn.
5. Cam kết làm việc cho cơ quan đã cử tôi đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước chỉ cần khoảng chí ít gấp 03 lần thời kì được cử đi huấn luyện.
6. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội chỉ cần khoảng đi học ở nước ngoài.
Tôi cam kết tiến hành đầy đủ những điều nêu trên và các quy định hiện hành khác có liên can. Nếu ko tiến hành đúng bản cam kết này, tôi xin bồi thường toàn thể chi tiêu huấn luyện và hoàn toàn chịu nghĩa vụ về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Trân trọng yêu cầu Bộ Giáo dục và Tập huấn phê duyệt khắc phục các thủ tục cho tôi được đi học theo ước muốn.

…………, ngày …… tháng …… 5 ………..Người cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

Công nhận bảo lãnh của cơ quan cử đi học:
Công nhận ông/bà…………………, hiện đang là (biên chế/hiệp đồng)……………….. của cơ quan.
Chúng tôi cam kết tiến hành nghĩa vụ:
1. Tiếp nhận lại và sắp xếp công việc thích hợp với chuyên môn và trình độ huấn luyện sau lúc cán bộ trên tốt nghiệp về nước.
2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ trên được tiếp diễn đóng bảo hiểm xã hội chỉ cần khoảng đi huấn luyện ở nước ngoài.
3. Phối hợp với các cơ quan liên can trong việc đề xuất cán bộ trên tiến hành đúng những cam kết nêu trên.

…………, ngày …… tháng …… 5 ………..Thủ trưởng cơ quan(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TagsBản cam kết

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bản #cam #kết #thực #hiện #nghĩa #vụ #của #lưu #học #sinh


  • Tổng hợp: Wiki Secret
  • #Bản #cam #kết #thực #hiện #nghĩa #vụ #của #lưu #học #sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button