Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

  • 4 weeks ago
  • 12 Views
  • 0 0

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 3: Luyện tập: Este và chất béo

Câu 1: Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là

A. 3.   B. 2   C. 4.   D 5.

Câu 2: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. C4H9OH    B. O3H7COOH    C. CH3COOC2H5    D. C6H5OH

Câu 3: Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc?

A.HCOOC2H5    B.CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5   D. CH3COOCH2CH=CH2

Câu 4: Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Oxi I hoá Y tạo ra sản phẩm là Z. Chất X không thể là

A. etyi axetat.    B. etylen glicol oxalat.

C. vinyl axetat.    D. isopropyl propionat.

Câu 5: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol?

A. CH2(COOC2H5)2    B. (C2H5COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4OOCH   D. CH3OOC-COOC2H5

Câu 6: Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3. Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần

A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.   B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.

C. H-COO-CH3, CH3-COOH.   D. CH3-COOH H-COO-CH3

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X. Cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 53,16.   B. 57,12.   C. 60,36.   D. 54,84.

Hướng dẫn giải và Đáp án

1-B 2-C 3-A 4-D 5-D 6-D 7-D  

Câu 7:

Bảo toàn khối lượng => mX= 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

Bảo toàn nguyên tố O =>6nX + 4,83.2 = 3,42.2 +3,18 =>nX = 0,06 mol

Bảo toàn khối lượng =>53,16 + 0,06.3.40 = b + 0,06.92 => b = 54,84

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *